Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Walce

Dodane: 08.07.2024

Jak co roku Zarząd OSP złożył sprawozdanie z działalności za rok 2023.Zebranie odbyło się 20 stycznia 2024 roku.

Sprawozdanie z działalności

Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP

w dniu 20.01.2024

 

 

 1. Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSP

Stan w dniu walnego zebrania

Przybyło w roku sprawozdawczym

Ubyło w roku sprawozdawczym

Zwyczajni

37

 

 

Honorowi

 

 

 

Wspierający

140

3

2

    1.  

177

 

 

     1. tym kobiety

8

 

 

 

 

Liczba osób

Liczba chłopców

Liczba dziewcząt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

8

 

8

 

 

 1. W OSP działają następujące drużyny i zespoły

Nazwa

Liczba

Liczba członków

Uwagi

Kobieca Drużyna Pożarnicza

1

8

 

Harcerzyki dziewczyny

1

8

 

Harcerzyki chłopcy

2

16

 

Seniorka

1

8

 

 

 

 

 

 

 1. Działalność organizacyjna

 

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się ___5____ posiedzeń zarządu i ___4__ innych zebrań.
 2. W okresie sprawozdawczym (nastąpiły zmiany w składzie zarządu): _Nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu:

Prezes – Zygfryd Machoń

Naczelnik – Marcin Koch

Wiceprezes – Damian Dąbrowski

Zastępca Naczelnika Krzysztof Stefan

Skarbnik – Erwin Baar

Sekretarz – Ewa Śmiech

Gospodarz – Tomasz Gajda

Członkowie Zarządu – Bernard Kubis, Krzysztof Królik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Rudek

Sekretarz – Dorota Nossol

Członek – Marcin Filusz 

 

3.Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań: 20

 1. Zorganizowano uroczystości strażackie:

- Msza św z okazji Dnia Strażaka, oraz 115 rocznicy Jednostki OSP Walce

- Udział w Zawodach sportowo pożarniczych w Zabierzowie

- Braliśmy udział w szkolnym  Jarmarku Bożonarodzeniowym we Walcach

- Wraz z DFK zorganizowaliśmy spotkanie z Mikołajem przy remizie OSP

- Zorganizowany również został wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna.

 

 1. Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:

- Strażacy zajmujący się konserwacją sprzętu oraz samochodów pożarniczych

- Druhowie którzy dbają o porządek w remizie oraz wokół remizy OSP

- Strażacy którzy poświęcają swój czas oraz swoje umiejętności do lepszego funkcjonowania naszej jednostki OSP.

 

WZOROWY medal za zasługi dla pożarnictwa:

                                                    - Dorota Nossol

 

           BRĄZOWY medal za zasługi dla pożarnictwa:

                                                               - Tomasz Gajda

                                                               - Daniel Bonk

           SREBRNY medal za zasługi dla pożarnictwa:

                                                              - Marek Śmiech

                                                              - Krzysztof Stefan

                                                              - Marcin Koch

                                                              - Marcin Filusz

                                                              - Gerard Kopietz

            ZŁOTY medal za zasługi dla pożarnictwa:

                                                              - Erwin Baar

                                                              - Krystian Czernek

          Najwyższe odznaczenie- Medal honorowy im. BOLESŁAWA CHOMICZA:

                                                                     - Zygfryd Machoń

 

 

     Działalność ratownicza:

 

 1. OSP w roku _2023 uczestniczyła ____28____ razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów __2____ razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń ___11___ razy, alarmy fałszywe ____2___ razy.

    Liczba wyjazdów gospodarczych w 2023 roku: 9

    Ćwiczenia gminne 1

    Ćwiczenia kwartalne 3

Łączna liczba wyjazdów: 28

 1. Liczba wyjazdów poza teren gminy ___1__, dokąd _ Wypadek samochodowy przed Głogówkiem.
 2. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny (podać ile razy)

Białek Alfred 9, Dąbrowski Damian 9, Nossol Dorota 8, Tobiasz Rum 7,

    Bonk Daniel 6,Kubis Paweł 5, Stefan Krzysztof 5, Gajda Tomasz 5,

    Suchan Fabian 5, Koch Marcin 4, Staniek Michał 4, Brzezinka Robert 4,

    Kopietz Gerard 3, Chrząszcz Tomasz 2, Burczyk Mateusz 2, Machura Iwona 1,

    Białas Rudolf 1, Filusz Marcin 1, Śmiech Ewa 1, Śmiech Marek 1, Linek Tomasz 1

 1. Działalność prewencyjno-szkoleniowa
 2. Udział drużyn MDP i OSP w zawodach (jakich) i zajęte miejsca:

    Udział w zawodach sportowo - pożarniczych w Zabierzowie

Dziecięca drużyna pożarnicza dziewcząt

    Dziecięca  drużyna pożarnicza chłopców

Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców

Seniorska drużyna pożarnicza zdobyła 4 miejsce.

    Udział w nocnych zawodach sportowo - pożarniczych w Trawniku

 1. W kursach, szkoleniach (jakich) uczestniczyli następujący członkowie OSP i MDP:

- Ćwiczenia przed zawodami sportowo- pożarniczymi

 1. Członkowie MDP uczestniczący w obozach MDP: ___________________________

                                                                                               (podać liczbę uczestników)

 

 1. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla: ____16______ członków OSP
  i _____8____ członków MDP.

 

 1. Pogadanki z zakresu prewencji ogółem: ______5_____, w tym dla dzieci
  i młodzieży_____3________,

 

 1. Inne działania prewencyjne:

 

- Zorganizowaliśmy przegląd gaśnic dla mieszkańców

- Pogadanki dla dzieci i młodzieży z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- Udział w ćwiczeniach kwartalnych dla jednostek OSP

- Przeprowadziliśmy ćwiczenia kwartalne do jednostek z Gminy Walce.

- Gry, zabawy oraz pokaz sprzętu dla dzieci z Przedszkola i żłobka

- Pokaz  sprzętu strażackiego przy OSP,

 

 1. Prenumerata czasopisma „Strażak” – liczba egzemplarzy: __1___

Na zebraniu Zarząd OSP Walce przedstawił plany na 2024 rok.

Plan działalności na rok 2024

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Walcach

uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP

w dniu 20.01.2024

 1. Działalność organizacyjno – statutowa:
 1. Przyjęcie nowych członków:

zwyczajnych ogółem 10 w tym kobiet 2,

wspierających 4

członków MDP 4,

 1. Liczba posiedzeń Zarządu _____4_______, Komisji Rewizyjnej _____4________,
 2. Działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska:

- Utrzymanie porządku w remizie oraz wokół remizy OSP

- Utrzymanie porządku na kadubku                                                                                                - - Konserwacja oraz drobne naprawy sprzętu pożarniczego

 1. Pozyskanie (zakupy) sprzętu pożarniczego, w tym:

Węże pożarnicze

- W - 52  - 5 szt.

- W - 75  - 5 szt.

- Zakup węży Ssawnych oraz smoka na zawody sportowo pożarnicze,

 1. Zakupy umundurowania, środków ochrony osobistej i umundurowania MDP wymienić rodzaj i liczbę, w tym:

- Zakup koszulek polo dla strażaków 20 szt.

- Zakup mundurów wyjściowych 3 szt.

- Zakup naszywek z logo na ubrania specjalne

      - Zakup rękawic technicznych

 1. Planowane inwestycje - remonty, w tym:

- Pomalowanie ścian w korytarzy oraz w świetlicy OSP

- Wybrukowanie podłogi we wieży

- Pomalowanie wnętrza wieży.

 1. Omawiane planowane inicjatywy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:________________________________________________
 1. Szkolenie:
 1. Liczba członków OSP do przeszkolenia ogółem ______12______, w tym:

Dowódcy OSP__2___

Naczelnicy OSP __1__

Strażacy ratownicy OSP  __5___

Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego _____

Z zakresu ratownictwa technicznego ______

Z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego _____

Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy __2__

Z zakresu działań przeciwpowodziowych ____

Z zakresu ratownictwa wodnego ___2____

Sternicy motorowodni _______

Płetwonurkowie _______________________

Nurkowie _______________________

Z zakresu współpracy z LPR _______________________

Z zakresu ratownictwa wysokościowego ______

Z zakresu ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego _______________________

Pilarze do drewna _______

Pilarze do stali i betonu _______________________

oraz : członków MDP ___8____, dowódców MDP __2_ ,

 

 1. Liczba zbiórek szkoleniowych ______20_____, ćwiczeń na obiektach _____3____,
 2. Obozy szkoleniowo – wypoczynkowe MDP:

Obozy własne: liczba obozów (turnusów) ____________, liczba młodzieży _________,

Liczba młodzieży z OSP uczestniczącej w innych obozach _________________

 

 1. Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa (wymienić poczynania w tym zakresie):

- Udział w zawodach pożarniczo- sportowych

- Pokaz sprzętu strażackiego dla dzieci z przedszkola

- Ćwiczenia oraz zabawy dla Harcerskich I Młodzieżowych  drużyn pożarniczych

- Zorganizowanie wycieczki dla członków OSP

 

 1. Działalność prewencyjna:
 1. Pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i inne z zakresu bezpieczeństwa,
  w tym:

w szkołach__2__ na zebraniach wiejskich 1

 1. Inne zamierzenia prewencyjne:

- Zachęcanie do wpuszczania kominiarza by wyczyścił komin

- Pogadanki jak bezpiecznie zachować się nad wodą

 

 1. Prenumerata czasopisma „Strażak” – liczba egzemplarzy : ____1_____

 

 1. Inne formy aktywności OSP we współdziałaniu z zakładami pracy, samorządem gminnym, organizacjami społecznymi i instytucjami:

- Współpraca z lokalną Firmą B+K

- Współpraca z Sołectwem Walce,

- Mniejszością Niemiecką,

- Gminnym Ośrodkiem Kultury,

- Szkołą Podstawową w Walcach.

- Parafią Walce wraz z Proboszczem.

 1. Inne zadania:

- Zabezpieczenie ppoż. podczas dożynek gminnych

- przejazd charytatywny na rzecz chorego dziecka

- Organizacja Jarmarku Adwentowego oraz spotkania z Mikołajem

 1. Składkę członkowską ustala się w wysokości _30__ zł .