Zebranie sprawozdawczo- wyborcze za rok 2022

Dodane: 21.01.2023

3 stycznia 2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach.Wzięło w nim udział 53 członków i osób wspierających. Zebranie prowadził prezes OSP Walce, pan Zygfryd Machoń.Przedstawił on sprawozdanie z działalności naszej straży.

 1. Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSP

Stan w dniu walnego zebrania

Przybyło w roku sprawozdawczym

Ubyło w roku sprawozdawczym

Zwyczajni

37

 

 

Honorowi

 

 

 

Wspierający

140

9

1

    1.  

176

 

 

     1. tym kobiety

8

 

 

 

 

Liczba osób

Liczba chłopców

Liczba dziewcząt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

8

 

8

 

 

 1. W OSP działają następujące drużyny i zespoły

Nazwa

Liczba

Liczba członków

Uwagi

Kobieca Drużyna Pożarnicza

1

8

 

Harcerzyki dziewczyny

1

8

 

Harcerzyki chłopcy

2

16

 

Seniorka

1

8

 

 

 

 

 

 

 1. Działalność organizacyjna

 

 1. W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń zarządu i 4 inne zebrania.
 2. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu, w skład którego wchodzą

Prezes – Zygfryd Machoń

Naczelnik – Marcin Koch

Wiceprezes – Damian Dąbrowski

Zastępca Naczelnika Krzysztof Stefan

Skarbnik – Erwin Baar

Sekretarz – Ewa Śmiech

Gospodarz – Tomasz Gajda

Członkowie Zarządu – Bernard Kubis, Krzysztof Królik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Rudek

Sekretarz – Dorota Nossol

Członek – Marcin Filusz 

Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań: 12

3.Zorganizowano uroczystości strażackie:

- msza św z okazji Dnia Strażaka,

- udział w Zawodach sportowo pożarniczych w Rozkochowie

- zorganizowana została wycieczka dla dzieci oraz strażaków do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, oraz do Kopalni Guido w Zabrzu.

- braliśmy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym we Walcach

- zorganizowany również został wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia

4.Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:

- Strażacy zajmujący się konserwacją sprzętu oraz samochodów pożarniczych

- Druhowie którzy dbają o porządek w remizie oraz wokół remizy OSP

- Druhowie którzy obdarowali naszą jednostkę wsparciem finansowym

- Strażacy którzy poświęcają swój czas oraz swoje umiejętności do lepszego funkcjonowania naszej jednostki OSP.

 Działalność ratownicza:

1.OSP w roku 2022 uczestniczyła 27 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów9 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 16 razy, alarmy fałszywe 2 razy.

    Liczba wyjazdów gospodarczych w 2022 roku: 12

    Ćwiczenia gminne 1

Łączna liczba wyjazdów: 40

 1. Liczba wyjazdów poza teren gminy 1, na wysypisko śmieci za Rozkochowem.

3. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny (podać ile razy) Białek Alfred 24, Koch Marcin 23, Suchan Fabian 23, Nossol Dorota 22, 

    Bonk Daniel 21, Dąbrowski Damian 20, Gajda Tomasz 18,Kubis Paweł 15,

    Staniek Andrzej 11,Stefan Krzysztof 11, Chrząszcz Tomasz 9, Sajak Iwona 9, 

    Brzezinka R 8,Filusz Marcin,  Kopietz Gerard 7, Rum Tobiasz 6, Burczyk Mateusz 5,

    Staniek Michał 5, Scheithauer Piotr 3, Chałuś Maria 3, Czernek Mateusz 3,

    Linek Tomasz 3, Śmiech Ewa 2, Koch Anna 2, Białas Rudolf 2,Śmiech Marek 2,

    Stokłosa Piotr 2, Wiesner Fabian 1,              

 1. Działalność prewencyjno-szkoleniowa

1.Udział drużyn MDP i OSP w zawodach (jakich) i zajęte miejsca:

Braliśmy udział w zawodach pożarniczo sportowych w Rozkochowie.

1 Harcerska drużyna pożarowa dziewcząt

2 Harcerskie drużyny pożarowe chłopców

Udział seniorskiej drużyny pożarniczej  w zawodach konnych sikawek pożarniczych w składzie 10 osób.

 2.W kursach, szkoleniach (jakich) uczestniczyli następujący członkowie OSP i MDP:

- Kurs- Recertyfikacja KPP - Śmiech Marek, Śmiech Ewa, Nossol Dorota, Brzezinka Robert, Bujak Stefania, Stefan Krzysztof, Mainczyk Marek, Koch Marcin.

- Kurs Sternika motorowodnego Śmiech Marek, Koch Marcin.

- Kurs Ratownika wodnego – Brzezinka Robert.

 1. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla:16 członków OSP
  i 8 członków MDP.

     5. Pogadanki z zakresu prewencji ogółem: 5, w tym dla dzieci i 3 dla młodzieży
     6. Inne działania prewencyjne:

- Zorganizowaliśmy przegląd gaśnic dla mieszkańców

- Pogadanki dla dzieci i młodzieży z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- Wyjazd na ćwiczenia Gminne do Brożec

- Przeprowadziliśmy ćwiczenia na placu za remizą OSP

- Gry, zabawy oraz pokaz sprzętu dla dzieci

- Pokaz  sprzętu strażackiego przy OSP,

  7.Prenumerata czasopisma „Strażak” – liczba egzemplarzy: __1___

V.Sprawy gospodarcze:

1.W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

- 10 kompletów ubrań specjalnych

- 10 ubrań koszarowych dla MDP

- Wyposażenie łazienki w OSP

- Pozyskaliśmy 450 litrów środka pianotwórczego

- Zakup detektora wielogazowego

- Buty strażackie 1 para

Podany sprzęt został pozyskany i zakupiony z WFOŚiGW, MSWiA, Gminy Walce, Powiatu Krapkowickiego, składek członkowskich, Rady Sołeckiej oraz sponsorów.

2.Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach
i sprzęcie: 

  - Prace porządkowe w remizie i wokół remizy,

  - Pomoc  w utrzymaniu porządku na Kadłubku,

  - Dokończony został remont łazienki,

  - Zamontowane zostało oświetlenie Led na zewnątrz remizy oraz na Kadłubku,

  - Usunięto awarię monitoringu w jednostce

 1. Zdjęto ze stanu następujący sprzęt i wyposażenie:

- 17 szt. Hełmów

- 15 kpt. Ubrań specjalnych

- 4 latarki

- 2 prądownice wodne

protokół komisji inwentaryzacyjnej w załączeniu)

2.W ramach prac społecznych wykonano:

- Pomoc w zbieraniu oraz transport darów dla Ukrainy

- Wyjazd charytatywny w konwoju  dla Wiktorii 

- Pomoc na placu kościelnym przy zrywaniu bluszczu

- W ramach współpracy z sołectwem Walce wybrukowany został chodnik przy Kadłubku.

- Zabezpieczenie biegu dla  rodzeństwa Julki i Kuby ,,Każdy bieg ma swój cel”

- Zabezpieczenie dożynek Gminnych w Straduni

- Zabezpieczenie Dni Walec, oraz festynu charytatywnego zorganizowanego na rzecz Marka Wilczka z Walec

I.Działalność kulturalna, udział w konkursach/osiągnięcia:

Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym na szczeblu Wojewódzkim przez rodzinę Wyszka.

 1. Inne działania (w tym współpraca z innymi organizacjami, instytucjami oraz współpraca zagraniczna):

    Współpraca z Szkołą Podstawową w Walcach,

Gminnym Ośrodkiem Kultury

Mniejszością Niemiecką 

Sołectwem Walce

Fabryką B+K

Firmą Multiserwis

Współpraca radą parafialną w Walcach wraz z proboszczem,

Współpraca ze strażakami z Czech

Podczas zebrania przyjęto plan pracy na rok 2023. Na koniec był poczęstunek i rozmowy.