TA STRONA U»YWA COOKIE

X Nie pokazuj wiŕcej
Dowiedz siŕ wiŕcej o celu ich u┐ywania w przegl▒darce.
Korzystaj▒c ze strony wyra┐asz zgodŕ na u┐ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl▒darki
Nasze Walce | Rada So´┐Żecka - Dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż
Strona g┼é├│wna | Jeste┼Ť w dziale:

Rada So´┐Żecka - Dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż

 ┼Üwi─ůteczne dekoracje
dscn0129
Jak co roku przed ┼Ťwi─Ötami nasza wie┼Ť przystrojona jest ┼Ťwi─ůtecznymi dekoracjami.
 
dscn0132_02
Znajduj─ů si─Ö one nie tylko w miejscach publicznych, ale i na prywatnych posesjach.
 
dscn0135
 
Poszczególne dekoracje wykonali mieszka┼äcy ulic przy których si─Ö one znajduj─ů.
dscn0138
Nowe dekoracje pojawiły sie też na ulicy Lipowej.
 
dscn0143_02
 
dscn0147_03
Tak prezentował sie kwietnik na rondzie.
 
dscn0150_01 
Wiosenne porz´┐Żdki
We wtorek, 19 marca, waleckie panie zebra´┐Ży si´┐Ż w centrum wsi, aby dokona´┐Ż wiosennych porz´┐Żdków. Roboty by´┐Żo co niemiara, gdy´┐Ż po zimie i ostatnich wichurach nasze skwery by´┐Ży bardzo zanieczyszczone. Do pracy zg´┐Żosi´┐Żo si´┐Ż 15 pa´┐Ż wyposa´┐Żonych w miot´┐Ży, grabie i kopaczki.
 dscn0063
 
dscn0060_03
 
 
dscn0065
 
dscn0068 
Dzi´┐Żki tak licznej ekipie uda´┐Żo si´┐Ż doprowadzi´┐Ż do porz´┐Żdku skwer odnowy wsi, teren przy starym cmentarzu, parking przy ko´┐Żciele i skwer na parkingu przy cmentarzu. Na koniec posadzone zosta´┐Ży wiosenne kwiaty.
Józefek w Kamionku
 
Na zaproszenie rady so´┐Żeckie wsi Kamionek 25 osobowa grupa naszych panów uda´┐Ża si´┐Ż do tej miejscowo´┐Żci, aby si´┐Ż integrowa´┐Ż i bawi´┐Ż. Impreza rozpocz´┐Ża si´┐Ż o godzinie 17 powitaniem go´┐Żci i uczestników miejscowych. Dokona´┐Ża tego so´┐Żtyska, pani Barbara Komandzik. G´┐Żos zabra´┐Ż te´┐Ż Wójt Gminy Walce, pan Marek ´┐Żmiech i so´┐Żtys Jan Kunert. Przyst´┐Żpiono do tradycyjnego wbijania drewnianego pala, który ma poruszy´┐Ż ziemi´┐Ż, ogrza´┐Ż j´┐Ż i pobudzi´┐Ż do ´┐Życia.
dscn0029
 
dscn0042 
Ka´┐Żdy z uczestników  dokona´┐Ż symbolicznego uderzenia. Dalsza cz´┐Ż´┐Ż imprezy odby´┐Ża si´┐Ż w lokalu "Kasztelanka", gdzie panowie sp´┐Żdzili dalsz´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż popo´┐Żudnia i wieczoru.
 dscn0055
By´┐Żo pyszne jedzenie, piwko, rozmowy, konkursy i zabawy integracyjne. Nast´┐Żpny Józefek ju´┐Ż za rok w Walcach.
 
 Pierwsze zebranie nowej rady so´┐Żeckiej
dscn0007 
Dnia26 lutego odby´┐Żo si´┐Ż pierwsze zebranie nowo wybranej rady so´┐Żeckiej. Najwa´┐Żniejszym punktem zebrania by´┐Żo wybranie zarz´┐Żdu rady. So´┐Żtys powita´┐Ż wszystkich cz´┐Żonków, szczególnie serdecznie tych, którzy w radzie so´┐Żeckiej rozpoczynaj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż. Nast´┐Żpnie przyst´┐Żpiono do wyboru w´┐Żadz rady so´┐Żeckiej. Przewodnicz´┐Żcym zosta´┐Ż pan Piotr Sado, zast´┐Żpc´┐Ż pani Gabriela Kubis, a sekretarzem pani Magdalena Osieka.Potem so´┐Żtys przedstawi´┐Ż zebranym zadania z zakresu funduszu so´┐Żeckiego. Jako,´┐Że fundusz ten zaopiniowa´┐Żo zebranie wiejskie cz´┐Żonkowie rady zaaprobowali zadania do realizacji w roku 2019. Rozmawiano o potrzebie integracji mieszka´┐Żców poprzez wycieczki rowerowe, dba´┐Żo´┐Żci o porz´┐Żdek we wsi, o wspólnych imprezach z organizacjami dzia´┐Żaj´┐Żcymi w nazej miejscowo´┐Żci. Z zada´┐Ż przewidzianych do realizacji w najbli´┐Ższym czasie omówiono organizacj´┐Ż wyjazdu do Kamionka na "Józefka".
 

 Zebranie wiejskie

1 lutego 2019 roku odby´┐Żo si´┐Ż zebranie wiejskie w sprawie wyboru so´┐Żtysa i rady so´┐Żeckiej na kolejn´┐Ż kadencj´┐Ż. W zebraniu uczestniczy´┐Żo 91 osób. ust´┐Żpuj´┐Żcy so´┐Żtys i rada so´┐Żecka z´┐Żo´┐Żyli sprawozdanie ze swej dzia´┐Żalno´┐Żci. Wójt Gminy Walce, pan Marek ´┐Żmiech, podzi´┐Żkowa´┐Ż so´┐Żtysowi za prace na rzecz naszej "ma´┐Żej ojczyzny", wr´┐Żczy´┐Ż kwiaty i okoliczno´┐Żciowy dyplom. 

img20190201wa0023 

Nast´┐Żpnie przyst´┐Żpiono do wyboru so´┐Żtysa. Jedynym kandydatem by´┐Ż Jan Kunert, który w g´┐Żosowaniu tajnym zdoby´┐Ż 90 g´┐Żosów.

Zebrani podawali kandydatury na cz´┐Żonków rady so´┐Żeckiej. Niestety wiele osób, zw´┐Żaszcza m´┐Żczyzn odmawia´┐Żo. Zgod´┐Ż na kandydowanie zg´┐Żosi´┐Żo 11 osób. W g´┐Żosowaniu tajnym wybrano rad´┐Ż so´┐Żeck´┐Ż wsi Walce na lata 2019-2013 w nast´┐Żpuj´┐Żcym sk´┐Żadzie: Magdalena Osieka, Gabriela Kubis, Patrycja Bar, Teresa Wieczorek, Maria Lucke, Sylwia Grzesik, Piotr Sado, Rudolf Bia´┐Żas, Artur Macho´┐Ż.

zobacz stron´┐Żimg20190203wa0000_01 

Ostatnie zebranie rady so´┐Żeckiej

Na tydzie´┐Ż przed wyborami so´┐Żtysa i rady so´┐Żeckiej odby´┐Żo si´┐Ż ostatnie zebranie ust´┐Żpuj´┐Żcej rady so´┐Żeckiej. Po´┐Żwi´┐Żcone by´┐Żo omówieniu dzia´┐Żalno´┐Żci i przygotowaniu sprawozdania na zebranie wiejskie. So´┐Żtys podzi´┐Żkowa´┐Ż swoim wspó´┐Żpracownikom, maj´┐Żc nadziej´┐Ż ´┐Że b´┐Żd´┐Ż nadal go wspiera´┐Ż o ile zostanie wybrany na so´┐Żtysa. Na koniec wszyscy pozowali do pami´┐Żtkowego zdj´┐Żcia. Nie ma na nim Magdaleny Osieka, gdy´┐Ż ze wzgl´┐Żdy na chorob´┐Ż by´┐Ża nieobecna.

dscn0208 

Sprawozdanie z dzia´┐Żalno´┐Żci Rady So´┐Żeckiej w Walcach za okres         

              III 2015- I 2019

Rada so´┐Żecka i so´┐Żtys wsi Walce zostali wybrani na zebraniu wiejskim w lutym 2015 roku. Dzi´┐Ż ko´┐Żczy si´┐Ż nasza kadencja. Pragniemy z´┐Żo´┐Ży´┐Ż sprawozdanie z  dzia´┐Żalno´┐Żci w latach 2015- 2018.

W sk´┐Żad rady so´┐Żeckiej wchodzili :

Kubis Gabriela

Kern Teresa

Janiczek Danuta

Ko´┐Żodziejczyk Maria

Osieka Magdalena

Koch Rudolf

Sado Piotr

Chrz´┐Ższcz Alfred

Suchan Alfred

So´┐Żtys- Kunert Jan

 

Przez ca´┐Ż´┐Ż kadencj´┐Ż rada so´┐Żecka realizowa´┐Ża zadania finansowe z zakresu funduszu so´┐Żeckiego oraz zadania niematerialne. Spotykali´┐Żmy si´┐Ż na zebraniach, na których by´┐Ży omawiane potrzeby so´┐Żectwa i wytyczane zadania do realizacji. Takich spotka´┐Ż w tej kadencji by´┐Żo 15.

Finanse:

Fundusz so´┐Żecki

2015- 26 149,10

2016- 26 425,10

2017- 25 598,80

2018- 30 464,60

Razem: 108 637,60

Ze ´┐Żrodków funduszu so´┐Żeckiego  w 2015 roku zakupiony zosta´┐Ż sprz´┐Żt do pi´┐Żki siatkowej na boisko pi´┐Żki pla´┐Żowej znajduj´┐Żce si´┐Ż przy domu kultury. Na Kadubku wykonana zosta´┐Ża nowa obudowa studni. Wyremontowana zosta´┐Ża kapliczka na ulicy Podgórnej. Wykonano malowanie wn´┐Żtrza, po´┐Żo´┐Żony zosta´┐Ż tynk ozdobny, pomalowano elementy drewniane. Wypiaskowany zosta´┐Ż krzy´┐Ż przed kapliczk´┐Ż. Ze ´┐Żrodków funduszu so´┐Żeckiego zap´┐Żacona zosta´┐Ża orkiestra na festyn na Kadubku. Zorganizowali´┐Żmy dla wszystkich ch´┐Żtnych wycieczk´┐Ż do Krzanowic, do parafii w której proboszczem jest ks. Tomasz Gierga. Zwiedzili´┐Żmy te´┐Ż Rudy Raciborskie. Ze ´┐Żrodków funduszu wyremontowana zosta´┐Ża droga- odnoga Zamkowej, prowadz´┐Żca w stron´┐Ż Malkowic. By´┐Żo to najwi´┐Żksze finansowe przedsi´┐Żwzi´┐Żcie ze ´┐Żrodków funduszu so´┐Żeckiego. Wyremontowane zosta´┐Ży dwa pomieszczenia: jedno w domu kultury, drugie w remizie OSP, s´┐Żu´┐Ż´┐Żce spotkaniom mieszka´┐Żców.

Zosta´┐Żo zorganizowane spotkanie sylwestrowe na Kadubku. Rada so´┐Żecka w´┐Ż´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż w organizacj´┐Ż gminnego Dnia Kobiet. Jak co roku zakupione zosta´┐Ży kwiaty i krzewy na skwery. Dbali´┐Żmy o promocj´┐Ż naszej miejscowo´┐Żci poprzez utrzymywanie strony internetowej, wydanie kalendarza.Mieszkanki naszej miejscowo´┐Żci dba´┐Ży o skwery i rabaty. Na do´┐Żynki w Rozkochowie przygotowali´┐Żmy koron´┐Ż i wozy do´┐Żynkowe.

    Najwi´┐Żkszym zadaniem realizowanym w 2016 roku by´┐Żo zorganizowanie „Przystanku Antoszka". Zadanie to polega´┐Żo przygotowaniu pod´┐Żo´┐Ża , wyczyszczeniu terenu. Tego podj´┐Żli si´┐Ż mieszka´┐Żcy Antoszki. Ze ´┐Żrodków funduszu wybrukowano teren, zakupiono i zamontowano wiat´┐Ż, stojak na rowery, kosz, sto´┐Ży i ´┐Żawki. Teren zagospodarowali i do dzi´┐Ż dbaj´┐Ż o niego mieszka´┐Żcy Antoszki. Ze ´┐Żrodków funduszu wyremontowano pomieszczenie nale´┐Ż´┐Żce wcze´┐Żniej do DFK Walce. Wygospodarowane zasta´┐Żo pomieszczenie na biuro dla rady so´┐Żeckiej. Zakupione zosta´┐Ży pierwsze ozdoby bo´┐Żonarodzeniowe oraz krzes´┐Ża do ´┐Żwietlicy w domu kultury. Wspólnie z DFK Walce zorganizowali´┐Żmy festyn na Kadubku  oraz „ Józefka". Rada so´┐Żecka zorganizowa´┐Ża te´┐Ż parafialne do´┐Żynki i festyn do´┐Żynkowy na plebanii oraz powitanie Nowego Roku 2017 na Kadubku. Wykonana zosta´┐Ża korona ´┐Żniwna  i przygotowane wozy na do´┐Żynki w Dobieszowicach. Kolejnym zadaniem by´┐Ż zakup kwiatów i akcesoriów ogrodniczych, utrzymywanie w ´┐Żadzie i porz´┐Żdku skwerów i kwiatów. So´┐Żectwo uczestniczy´┐Żo w konkursie gotowania grochówki w Grocholubiu.

W 2017 roku  zakupiono sprz´┐Żt dla OSP Walce, ze ´┐Żrodków funduszu wyremontowano pomieszczenie nale´┐Ż´┐Żce wcze´┐Żniej do DFK Walce. Wygospodarowane zasta´┐Żo pomieszczenie na biuro dla rady so´┐Żeckiej wyremontowano pomieszczenia s´┐Żu´┐Ż´┐Żce spotkaniom mieszka´┐Żców, zakupiono kolejne o´┐Żwietlenia bo´┐Żonarodzeniowe, wykonano skwer upami´┐Żtniaj´┐Żcy kolarzy z „Ziemi Opolskiej", zakupiono urz´┐Żdzenie na plac zabaw, wyremontowano drog´┐Ż poln´┐Ż. Zorganizowali´┐Żmy wspólnie z DFK Oktoberfest oraz wyjazd na Józefka do Kamienia ´┐Żl´┐Żskego. Jak co roku kupili´┐Żmy sezonowe kwiaty i krzewy, piel´┐Żgnowali´┐Żmy tereny zielone. Promowali´┐Żmy miejscowo´┐Ż´┐Ż poprzez utrzymanie strony internetowej i wydanie kalendarza.

Rok 2018 by´┐Ż dla naszego so´┐Żectwa szczególny, gdy´┐Ż nasza wie´┐Ż organizowa´┐Ża do´┐Żynki. St´┐Żd w funduszu so´┐Żeckim spora kwota by´┐Ża przeznaczona na ich organizacj´┐Ż: zakup materia´┐Żów dekoracyjnych, kwiatów, ko´┐Żacza, strojów dla pa´┐Ż nios´┐Żcych koron´┐Ż. Skoro mowa o do´┐Żynkach to pragn´┐Ż podzi´┐Żkowa´┐Ż wszystkim mieszka´┐Żcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si´┐Ż do ich organizacji. Za przystrojenie posesji, skwerów, wykonanie bram powitalnych, zbieranie i obieranie zbo´┐Ża, wykonanie korony i ozdób, przystrojenie namiotu, obs´┐Żug´┐Ż imprezy, zapewnienie bezpiecze´┐Żstwa, wreszcie liczny udzia´┐Ż wozów do´┐Żynkowych(18 wozów, scenki rodzajowe, maszyny) w korowodzie. Ka´┐Żdemu z osobna i wszystkim razem sk´┐Żadam jeszcze raz serdeczne podzi´┐Żkowania za tak udane do´┐Żynki.W 2018 roku zakupili´┐Żmy profesjonaln´┐Ż fontann´┐Ż do oczka wodnego na Kdubku. Dzi´┐Żki sponsorom, firmie" Siltek" pana Adama Klimek oraz B+K uda´┐Żo si´┐Ż zakupi´┐Ż pomp´┐Ż za ponad 5000 z´┐Ż, a z funduszu przeznaczyli´┐Żmy na jej monta´┐Ż i akcesoria 1500z´┐Ż. Zakupione zosta´┐Ży mundury dla OSP Walce oraz kolejne o´┐Żwietlenia na Bo´┐Że Narodzenie. Wyremontowana zosta´┐Ża kapliczka na ulicy Zielonej, przed Malkowicami. Zadania tego podj´┐Żli si´┐Ż panowie Bernard Zimnol i Franciszek Torka. Ze ´┐Żrodków funduszu so´┐Żeckiego zakupili´┐Żmy materia´┐Ży budowlane. Pan Rudolf Koch wykona´┐Ż ´┐Żaweczki znajduj´┐Żce si´┐Ż przy kapliczkach na ulicy Zielonej. Zosta´┐Ża te´┐Ż wyremontowana izba tradycji, gdzie zamontowano nowe sufity. Ze ´┐Żrodków funduszu sfinansowano sporz´┐Żdzenie dokumentacji na wykonanie kanalizacji ulicy Zamkowej. Rada so´┐Żecka w´┐Ż´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż w organizacj´┐Ż diecezjalnych do´┐Żynek na Górze ´┐Żw. Anny. Jak zawsze zakupili´┐Żmy kwiaty i ca´┐Że upalne lato dbali´┐Żmy o piel´┐Żgnacj´┐Ż i podlewanie. Z tego miejsca so´┐Żtys i rada so´┐Żecko pragnie podzi´┐Żkowa´┐Ż paniom, które przez ca´┐Ży rok dbaj´┐Ż o wygl´┐Żd skwerów, a mianowicie pani Teresie Koszyk, Gerdzie ´┐Żwiecznik, Monice Bia´┐Żas, Gabrieli i Nikoli Kubis, Gra´┐Żynie Kulpa, Heldze Machon, Halinie Gierga, Magdalenie Osieka, Gizeli Kunert , Beacie Brandenburg, Patrycji Bar, Gabrieli Schady i panu Bernardowi Mucha z wnukami.

Nie sposób napisa´┐Ż w sprawozdaniu o wszystkich ludziach dobrej woli, którzy pomagali radzie so´┐Żeckiej i so´┐Żtysowi. Jednak dzi´┐Żkujemy Wójtowi Gminy Walce Bernardowi Kubacie i obecnemu wójtowi,  Markowi ´┐Żmiech za pomoc i dopingowanie, dyrektorowi GOK Markowi ´┐Żmiech za wszelk´┐Ż pomoc i przychylno´┐Ż´┐Ż, ksi´┐Żdzu Józefowi Koby´┐Żka za czytanie naszych og´┐Żosze´┐Ż o imprezach i zebraniach oraz udzia´┐Ż w nich, zarz´┐Żdowi Zwi´┐Żzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko´┐Żo w Walcach z pani´┐Ż Danut´┐Ż Janiczek na czele, zarz´┐Żdowi DFK Walce z pani´┐Ż Manuel´┐Ż Sado, zarz´┐Żdowi OSP Walce z prezesem Zygfrydem Macho´┐Ż na czele, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Walce z pani´┐Ż Gizel´┐Ż Kunert na czele za wspólne inicjatywy i wszelk´┐Ż pomoc. Dzi´┐Żkujemy Zwi´┐Żzkowi ´┐Żl´┐Żskich Kobiet Wiejskich za promowanie naszej miejscowo´┐Żci na jarmarkach ´┐Żwi´┐Żtecznych i licznych imprezach. Podzi´┐Żkowania sk´┐Żadamy te´┐Ż zespo´┐Żom „Walczanki" i „Heimatmelodie" (niestety ju´┐Ż nieistniej´┐Żcemu) za opraw´┐Ż muzyczn´┐Ż naszych uroczysto´┐Żci. Dzi´┐Żkujemy Waleckiej Orkiestrze D´┐Żtej za opraw´┐Ż muzyczn´┐Ż naszych imprez, dyrektorkom szko´┐Ży podstawowej, Gizeli Kunert i Sylwii Glombik oraz dyrektorce przedszkola, Marioli Triebler za pomoc i wspó´┐Żprac´┐Ż w organizacji imprez. Dzi´┐Żkujemy pani El´┐Żbiecie Rinke za wieloletnie przygotowanie korony ´┐Żniwnej oraz licznej grupie osób przygotowuj´┐Żcej wozy do´┐Żynkowe. Wszystkim paniom zaanga´┐Żowanym co roku w pracoch´┐Żonne przygotowanie zbo´┐Ża potrzebnego do  korony ´┐Żniwnej, za pi´┐Żkne  korony i ozdoby do´┐Żynkowe.

Wszystkim mieszka´┐Żcom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zrealizowa´┐Ż ten ogrom pracy, sk´┐Żadamy serdeczne podzi´┐Żkowania. ´┐Życzymy nowej radzie so´┐Żeckiej tak owocnej pracy, jak´┐Ż wykona´┐Ża ust´┐Żpuj´┐Żca rada. Dzi´┐Żkujemy!!

 

                                                         Rok 2018
Na pocz´┐Żtku stycznia odby´┐Żo si´┐Ż pierwsze w tym roku zebranie rady so´┐Żeckiej.So´┐Żtys z´┐Żo´┐Ży´┐Ż sprawozdanie z dzia´┐Żalno´┐Żci w 2017 roku. Przypomnia´┐Ż te´┐Ż o zadaniach z funduszu so´┐Żeckiego na 2018 rok. Wst´┐Żpnie omawiano kwesti´┐Ż do´┐Żynek gminnych, których organizatorem b´┐Żdzie so´┐Żectwo Walce. Ustalono te´┐Ż terminy imprez organizowanych przez rad´┐Ż so´┐Żeck´┐Ż i inne organizacje dzia´┐Żaj´┐Żce w naszej miejscowo´┐Żci.
 
Remont izby tradycji
Jednym z zada´┐Ż przewidzianych do realizacji w ramach funduszu so´┐Żeckiego na rok 2018 jest remont izby tradycji. Zosta´┐Ż on wykonany  w lutym. Polega´┐Ż na wykonaniu stropów z p´┐Żyt regipsowych i malowaniu sufitów. Po remoncie nale´┐Ża´┐Żo wykona´┐Ż generalne sprz´┐Żtanie. Podj´┐Ży si´┐Ż tego panie Gabriela Kubis, El´┐Żbieta Filusz, Betina Ignacy, Monika Huta, El´┐Żbieta Stok´┐Żosa, Magdalena Wochnik, Manuela Sado, Magdalena Osieka i Gizela Kunert.
img_8390
Wszystkie eksponaty zosta´┐Ży zmagazynowane w dwóch pomieszczeniach.
img_8393
Odkurzanie, mycie
img_8396
ustawianie sprz´┐Żtów 
img_8395
sz´┐Żo ekipie szybko i sprawnie
 
img_8398 
Wielkanocne dekoracje
img_8471
Jak co roku cz´┐Żonkowie rady so´┐Żeckiej dekorowali wie´┐Ż. 
img_8475
Posadzone zosta´┐Ży sezonowe kwiaty,
img_8478
a na skwerkach ustawiono ´┐Żwi´┐Żteczne dekoracje.
img_8489 
Czyn spo´┐Żeczny
W maju tradycyjnie odbywaj´┐Ż si´┐Ż Dni Walec. W tym roku impreza mia´┐Ża niezwyk´┐Ży charakter gdy´┐Ż po´┐Ż´┐Żczona by´┐Ża z obchodami 110 lecia Ochotniczej Stra´┐Ży Po´┐Żarnej w Walcach. Przed tym wa´┐Żnym wydarzeniem so´┐Żtys zorganizowa´┐Ż czyn spo´┐Żeczny. Panie porz´┐Żdkowa´┐Ży teren przy remizie OSP i tzw. Kadubek.
img_8756 
Kradzie´┐Ż skrzynek i kwiatów
 
img_8878
img_8879 
Przygotowania do do´┐Żynek
Ju´┐Ż w po´┐Żowie czerwca rozpocz´┐Żli´┐Żmy przygotowania do do´┐Żynek. Cztery ekipy zbiera´┐Ży zbo´┐Ża na polach naszych rolników.
 
img_8935
Panie mia´┐Ży mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż przekona´┐Ż si´┐Ż jak to kiedy´┐Ż za pomoc´┐Ż sierpa si´┐Ż ´┐Żniwowa´┐Żo.
img_8936 
Kolejna ekipa w domu kultury wykonywa´┐Ża tzw. woniaczki dla do´┐Żynkowych go´┐Żci.
img_9108_640 
Najwi´┐Żcej pracy by´┐Żo przy obieraniu zbo´┐Ża. 
img_9122_640 
Panie spotyka´┐Ży si´┐Ż codziennie od 23 lipca w stodole pa´┐Żstwa Jana i Weroniki Cielanga,
img_9154_640
druga ekipa pracowa´┐Ża przed stodo´┐Ż´┐Ż El´┐Żbiety Stok´┐Żosa.
img_9159_640_01 
img_9160_640 
Obrane zbo´┐Że trzeba by´┐Żo zwi´┐Żza´┐Ż w ma´┐Że bukieciki, które b´┐Żd´┐Ż tworzy´┐Ży ramiona korony.
img_9163_640
Tak przygotowany materia´┐Ż czeka´┐Ż na wykonanie korony.
img_9169_640 
Zadania tego podj´┐Ża si´┐Ż pani El´┐Żbieta Rinke, której pomaga´┐Ży Gabriela Kubis, Betina Ignacy, Miranda Godula, Weronika i Zyta Cielanga, a nawet so´┐Żtys Jan Kunert. Ozdoby do korony wykona´┐Ża Edyta Brzank.
img_9192_640 
Gospodarze nie tylko udost´┐Żpnili stodo´┐Ż´┐Ż i gara´┐Ż, ale pomagali przy koronie.
img_9198_640
img_9197_640 
Kolejna ekipa przygotowa´┐Ża ozdoby do ko´┐Żcio´┐Ża i na plebanijny p´┐Żot oraz cz´┐Ż´┐Ż ozdób na sto´┐Ży do namiotu.
img_9214_640 
Remont kapliczki
Ju´┐Ż prawie za wsi´┐Ż, na drodze mi´┐Żdzy Walcami a Malkowicami stoi s´┐Żupowa kapliczka z 1845 roku. Jej fundatorem by´┐Ż Franciszek Dura. Z kapliczk´┐Ż zwi´┐Żzane s´┐Ż dwie legendy.Jedna g´┐Żosi,´┐Że kapliczka zosta´┐Ża postawiona w miejscu, gdzie podczas wojny trzydziestoletniej na mokrad´┐Żach uton´┐Ży wojska szwedzkie.Druga g´┐Żosi,´┐Że cz´┐Żowiek wracaj´┐Żcy nad ranem z zabawy zacz´┐Ż´┐Ż ton´┐Ż´┐Ż.Obieca´┐Ż Bogu, ´┐Że jak si´┐Ż wydostanie z bagna to postawi w tym miejscu kapliczk´┐Ż. Tak si´┐Ż te´┐Ż sta´┐Żo.
img_8974_640_01 
Kapliczka by´┐Ża ju´┐Ż mocno zniszczona. Wypada´┐Ży ceg´┐Ży, na wi´┐Żkszo´┐Żci wyp´┐Żukane by´┐Ży fugi,a teren wokó´┐Ż niej by´┐Ż zachwaszczony.
img_9060_640 
W zadaniach funduszu so´┐Żeckiego na 2018 rok zaplanowano wykonanie remontu kapliczki.
Zadania tego podj´┐Żli si´┐Ż panowie Franciszek Torka i Bernard Zimnol. Musieli wymieni´┐Ż ceg´┐Ży, wyczy´┐Żci´┐Ż pozosta´┐Że, wykona´┐Ż nowe fugi. Teren wokó´┐Ż kapliczki zasta´┐Ż uporz´┐Żdkowany i wykoszony przez panów Rudolfa Koch, Alfreda Chrz´┐Ższcza i Jana Kunerta.
 img_9062_640
Po´┐Żo´┐Żono te´┐Ż nowe kraw´┐Żniki, pomi´┐Żdzy wysypane zosta´┐Ży ozdobne kamyczki. Planuje si´┐Ż  posadzi´┐Ż krzewy. 
Ca´┐Żo´┐Żci dope´┐Żni´┐Ża ´┐Żawka.Dzi´┐Żki tym pracom miejsce to mo´┐Że s´┐Żu´┐Ży´┐Ż nam mieszka´┐Żcom, ale te´┐Ż i przysz´┐Żym pokoleniom.
 
ROK 2017
 ´┐Żwi´┐Żteczne dekoracje
img_8168
Jak co roku przed ´┐Żwi´┐Żtami rada so´┐Żecka dekoruje wie´┐Ż.
img_8173
S´┐Ż te´┐Ż sta´┐Że elementy dekoracji czyli cztery ´┐Żwiece symbolizuj´┐Żce niedziele adwentowe.
img_8179
W tym roku pojawi´┐Ży si´┐Ż nowe elementy, drewniane choineczki, ustawione w ró´┐Żnych zak´┐Żtkach naszej wsi.
img_8188 
Witacze przyozdobiono gwiazdami betlejemskimi.
Na ulicy Opolskiej pojawi´┐Ży si´┐Ż kolejne elementy dekoracyjne zakupione z funduszu so´┐Żeckiego.
img_8210
 
img_8199 
Po raz kolejny rodziny uczniów szko´┐Ży podstawowej przygotowali ruchomy kalendarz adwentowy.
img_8190 
 
Co dzie´┐Ż w innym domu pojawia si´┐Ż o´┐Żwietlone okno z cyferk´┐Ż odpowiadaj´┐Żc´┐Ż kolejnemu dniu adwentu.
img_8205
img_8216
Nowa dekoracja pojawi´┐Ża si´┐Ż te´┐Ż na budynku Banku Spó´┐Żdzielczego.
img_8208
Na skwerze partnerskim zainstalowana zosta´┐Ża choinka.
img_8200 
Zebranie wiejskie
26 wrze´┐Żnia 2017 roku odby´┐Żo si´┐Ż zebranie wiejskie po´┐Żwi´┐Żcone g´┐Żównie przeznaczeniu funduszu so´┐Żeckiego na rok 2018. W zebraniu bra´┐Żo udzia´┐Ż 48 osób. Zdecydowano o przeznaczeniu funduszu na nast´┐Żpuj´┐Żce zadania:

Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 1

Podniesienie estetyki miejscowo´┐Żci poprzez piel´┐Żgnacj´┐Ż skwerów i rabat w miejscowo´┐Żci Walce;                                              

  Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 2

 Zakup sprz´┐Żtu dla OSP Walce;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 3

 Promocja miejscowo´┐Żci poprzez organizowanie imprez  oraz wydanie materia´┐Żów promocyjnych;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 4

 Renowacja pomieszcze´┐Ż Waleckiej Izby Tradycji;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 5

Renowacja kapliczki przy ulicy Zielonej;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 6

Organizacja gminnych do´┐Żynek;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 7

 Sporz´┐Żdzenie dokumentacji i rozpocz´┐Żcie kanalizacji ulicy Zamkowej.

 

Realizacja zada´┐Ż z funduszu so´┐Żeckiego
Od stycznia rada so´┐Żecka przyst´┐Żpi´┐Ża do realizacji zada´┐Ż przewidzianych do realizacji w 2017 roku.Zosta´┐Ży wyremontowane pomieszczenia s´┐Żu´┐Ż´┐Żce spotkaniom mieszka´┐Żców. Wyremontowano jedno z pomieszcze´┐Ż u´┐Żytkowanych przez mniejszo´┐Ż´┐Ż niemieck´┐Ż, wymalowano pomieszczenie s´┐Żu´┐Ż´┐Żce Zwi´┐Żzkowi Emerytów . Uda´┐Żo si´┐Ż te´┐Ż wygospodarowa´┐Ż ma´┐Że pomieszczenie s´┐Żu´┐Ż´┐Żce radzie so´┐Żeckiej.Zosta´┐Ża zakupiona du´┐Ża szafa do przechowywania akcesoriów s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych do realizacji imprez.Na plac zabaw zakupiono hu´┐Żtawk´┐Ż- konika.
img_7594
Ku uciesze najm´┐Żodszych na placu pojawi´┐Ży si´┐Ż te´┐Ż krasnoludki.
img_7596 
Zosta´┐Ży ju´┐Ż zakupione kolejne o´┐Żwietlenia bo´┐Żonarodzeniowe.
Dwa razy w tym roku zmieniono kwiaty na skwerach i rabatach. Pozosta´┐Żo jeszcze kilka miesi´┐Żcy na realizacj´┐Ż kolejnych zada´┐Ż z funduszu so´┐Żeckiego.

WYKAZ PRZEDSI´┐ŻWZI´┐Ż´┐Ż

przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu so´┐Żeckiego przypadaj´┐Żcego so´┐Żectwu Walce

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 1

 Podniesienie estetyki miejscowo´┐Żci poprzez piel´┐Żgnacj´┐Ż skwerów i rabat w miejscowo´┐Żci Walce;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 2

 Zakup sprz´┐Żtu dla OSP Walce.

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 3

 Promocja miejscowo´┐Żci poprzez organizowanie imprez  oraz wydanie materia´┐Żów promocyjnych.

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 4

 Renowacja pomieszcze´┐Ż s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych organizacji spotka´┐Ż mieszka´┐Żców miejscowo´┐Żci.

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 5

 Wykonanie skweru na ulicy Opolskiej - upami´┐Żtnienie kolarzy z „Ziemi Opolskiej".

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 6

 Zakup urz´┐Żdze´┐Ż na plac zabaw.

  Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 7

 Remont drogi polnej.

 Nowy skwer na ulicy Opolskiej

Ostatnim zadaniem zrealizowanym w ramach funduszu so´┐Żeckiego na 2017 rok by´┐Ża budowa skweru po´┐Żwi´┐Żconego waleckim kolarzom. W latach siedemdziesi´┐Żtych i osiemdziesi´┐Żtych dzia´┐Ża´┐Ż w naszej miejscowo´┐Żci klub '"ZiemiaOopolska" , sekcja kolarska. Nasi zawodnicy odnosili sukcesy w kraju i za granic´┐Ż. Po´┐Żwi´┐Żcona im zosta´┐Ża tabilca pami´┐Żtkowa zawieraj´┐Żca histori´┐Ż klubu oraz rower- pomnik upami´┐Żtniaj´┐Żcy kolarzy.

img_9030_640 

img_9032_640 

 


ROK 2016
Zebranie wiejskie
img_6581
img_6582_01
img_6584_01 
Nowa wiata na Antoszce
img_5728_01
 
Do porz´┐Żdkowania terenu przyst´┐Żpili mieszka´┐Żcy Antoszki.
img_5730
 Jak wida´┐Ż nie tylko doro´┐Żli.
 
img_5734_01
 Sprz´┐Żtu u´┐Życzy´┐Ż i nim operowa´┐Ż pan Piotr Pelka.
img_5740 
Gdy teren by´┐Ż gotowy posiana zosta´┐Ża trawa, a dzi´┐Żki opadom deszczu ju´┐Ż wkrótce wzejdzie.
img_5738
Po uko´┐Żczeniu prac by´┐Ż czas na pami´┐Żtkowe zdj´┐Żcie.
 
img_5742_01 
Festyn na Kadubku
Jak co roku, mieszka´┐Żcy naszej miejscowo´┐Żci mog´┐Ż spotka´┐Ż si´┐Ż na festynie organizowanym przez rad´┐Ż so´┐Żeck´┐Ż.
20160618_121036
Ju´┐Ż od przedpo´┐Żudnia 18 czerwca rozpocz´┐Ży si´┐Ż przygotowania do festynu. Cz´┐Żonkowie rady so´┐Żeckiej i OSP Walce przygotowywali namioty, sto´┐Ży i krzes´┐Ża.
 
20160618_120956 
Tradycyjnie festyn rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż od gier i zabaw przygotowanych przez ko´┐Żo DFK oraz rad´┐Ż so´┐Żeck´┐Ż.
20160618_195842 
O s´┐Żodki pocz´┐Żstunek zadba´┐Ży panie z rady so´┐Żeckiej, które upiek´┐Ży ciasta.
img_5525
Panowie zaj´┐Żli si´┐Ż pieczeniem kie´┐Żbasek i karkówki.
img_5531
Na pocz´┐Żtku bawi´┐Ży si´┐Ż tylko dzieci,
img_5539
 
dla których organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
img_5538
Niespodziank´┐Ż dla uczestników festynu by´┐Ż wyst´┐Żp m´┐Żodych tancerzy, którzy perfekcyjnie zata´┐Żczyli walca w Walcach.
img_5546
Potem poprosili mieszka´┐Żców naszej miejscowo´┐Żci, aby wzi´┐Żli udzia´┐Ż w konkursie ta´┐Żca.
img_5549
Jury konkursowe wy´┐Żoni´┐Żo najlepszych tancerzy. Zostali nimi pa´┐Żstwo Anna i Rudolf Kochowie.
img_5551
W nagrod´┐Ż otrzymali tort ufundowany przez cz´┐Żonkini´┐Ż rady so´┐Żeckiej.
img_5552
Jak co roku by´┐Ż te´┐Ż specjalny taniec dla dzieci po´┐Ż´┐Żczony ze zbieraniem cukierków.
img_5553 
Tegoroczny festyn by´┐Ż zorganizowany przez rad´┐Ż so´┐Żeck´┐Ż DFK Walce oraz OSP Walce.
 
Pielgrzymka so´┐Żtysów i rad so´┐Żeckich
12 czerwca odby´┐Ża si´┐Ż na Górze ´┐Żwi´┐Żtej Anny doroczna pielgrzymka so´┐Żtysów i rad so´┐Żeckich. Nie zabrak´┐Żo tam naszego so´┐Żtysa. Po mszy ´┐Żw. w bazylice odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie so´┐Żtysów w domu pielgrzyma oraz wspólny obiad.
20160612_122024_01 
 
Nowe oblicze Kadubka
Rada so´┐Żecka przed festynem odnowi´┐Ża oblicze naszej sceny. Zosta´┐Żo wykonane zadaszenie, na którym zawieszony zosta´┐Ż napis z nazw´┐Ż tego miejsca.
20160617_171302
Tak prezentuje si´┐Ż obecnie scena.
20160617_182811 
Zebranie Rady so´┐Żeckiej
W kwietniu odby´┐Żo si´┐Ż zebranie rady so´┐Żeckiej po´┐Żwi´┐Żcone planowaniu przedsi´┐Żwzi´┐Ż´┐Ż na ten rok. Zgodnie z przeznaczeniem funduszu so´┐Żeckiego na rok 2016 na Antoszce wykonana b´┐Żdzie wiata z akcesoriami. B´┐Żdzie ona gotowa na prze´┐Żomie maja i czerwca. Obradowano te´┐Ż nad festynem so´┐Żeckim, który odb´┐Żdzie si´┐Ż 18 czerwca.
img_4970
 
 
img_4971 
Planowano te´┐Ż realizacj´┐Ż innych zada´┐Ż w ramach funduszu so´┐Żeckiego. Zakupione zosta´┐Żo ju´┐Ż ´┐Żwi´┐Żteczne o´┐Żwietlenie, krzes´┐Ża do ´┐Żwietlicy, kwiaty i akcesoria do utrzymania estetyki skwerów i rabatów.
´┐Żwi´┐Żteczne dekoracje
Jak co roku so´┐Żtys i rada so´┐Żecka przystroili wie´┐Ż z okazji ´┐Żwi´┐Żt Bo´┐Żego Narodzenia.Na skwerach i placach pojawi´┐Ży si´┐Ż ´┐Żwi´┐Żteczne dekoracje, które uroku nabra´┐Ży z pocz´┐Żtkiem roku, gdy´┐Ż wtedy spad´┐Ż pierwszy od dwóch lat ´┐Żnieg.
img_4663
 
 
img_4664
 
 
img_4691
 
 
img_4688 
Powitanie Nowego Roku na Kadubku.
Tradycj´┐Ż sta´┐Żo si´┐Ż ju´┐Ż,´┐Że mieszka´┐Żcy Walec nowy rok witaj´┐Ż na placu spotka´┐Ż tzw. Kadubku. Tak by´┐Żo i w tym roku. Jednak pogoda niezbyt sprzyja´┐Ża spotkaniu na ´┐Żwie´┐Żym powietrzu.Jednak im bli´┐Żej pó´┐Żnocy, tym wi´┐Żcej mieszka´┐Żców gromadzi´┐Żo si´┐Ż na placu. Nowy Rok walczanie powitali wspólnie z naszymi muzykami.
 
img_4646
Po uroczystym powitaniu Nowego Roku 2016 by´┐Ż czas na rozmowy i wypicie lampki szampana.
img_4652 
Wycieczka do Krzanowic i Rud Raciborskich
Ze ´┐Żrodków funduszu so´┐Żeckiego na rok 2015 zorganizowano wycieczk´┐Ż do Krzanowic i Rud Raciborskich. Wzi´┐Żo w niej udzia´┐Ż 80 mieszka´┐Żców Walec.Celem wyjazdu by´┐Ży odwiedziny ksi´┐Żdza Tomasza Giergi wywodz´┐Żcego si´┐Ż z Walec, który jest proboszczem w Krzanowicach. Ksi´┐Żdz Tomasz przywita´┐Ż przyby´┐Żych i zaprosi´┐Ż do g´┐Żównego ko´┐Żcio´┐Ża w parafii na msz´┐Ż ´┐Żwi´┐Żt´┐Ż. Po niej, w ko´┐Żciele, opowiedzia´┐Ż o parafii miasteczku Krzanowice. Okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że oprócz ko´┐Żcio´┐Ża pod wezwaniem ´┐Żw. Wac´┐Żawa, w parafii znajduj´┐Ż si´┐Ż jeszcze trzy inne ´┐Żwi´┐Żtynie.Po spotkaniu w ko´┐Żciele Walczanie udali si´┐Ż na plebani´┐Ż, gdzie czeka´┐Ż na nich pocz´┐Żstunek- pyszne ciasta upieczone przez parafianki z Krzanowic, kawa i herbata. na sto´┐Żach pojawi´┐Ż si´┐Ż te´┐Ż ko´┐Żacz przywieziony z Walec.
img_4206_01
 
Ksi´┐Żdz Tomasz i jego mama ugo´┐Żcili serdecznie przyby´┐Żych.
 
img_4209
 
By´┐Ż czas na rozmowy, zwiedzenie obej´┐Żcia plebani i wspólne zdj´┐Żcia.
 
img_4210
 
Na koniec uczestnicy wycieczki zrobili sobie pami´┐Żtkowe zdj´┐Żcie i ruszyli na zwiedzanie kolejnych ko´┐Żcio´┐Żów.
 
img_4222
 
Pierwszym z nich by´┐Ż ko´┐Żció´┐Ż pod wezwaniem ´┐Żwi´┐Żtego Miko´┐Żaja.
 
img_4223
 Potem zwiedzany by´┐Ż ko´┐Żció´┐Ż pod wezwaniem ´┐Żwi´┐Żtej Barbary w Pietraszynie oraz pierwszy ko´┐Żció´┐Ż w tej miejscowo´┐Żci, równie´┐Ż pod wezwaniem ´┐Żwi´┐Żtej Barbary. Po podzi´┐Żkowaniach i po´┐Żegnaniu ksi´┐Żdza Tomasza wycieczka uda´┐Ża si´┐Ż w dalsz´┐Ż podró´┐Ż, do klasztoru pocysterskiego w Rudach Raciborskich.
 
img_4229
Tam zwiedzany by´┐Ż gotycki ko´┐Żció´┐Ż pod wezwaniem Matki Boskiej Pokornej, park oraz klasztor.
 
img_4235
Szczególnie podoba´┐Ż si´┐Ż ogród oraz rosn´┐Żce w nim ro´┐Żliny.
 
img_4236 
Uczestnicy wycieczki podziwiali odrestaurowane z wielk´┐Ż pieczo´┐Żowito´┐Żci´┐Ż ´┐Żciany klasztoru.
img_4239 
Po zwiedzaniu wycieczkowicze udali si´┐Ż na obiad serwowany w przyklasztornej restauracji.
 
Fundusz so´┐Żecki na 2016 rok
 
Na zebraniu wiejskim w dniu 22 wrze´┐Żnia2015 roku dokonano  podzia´┐Żu funduszu so´┐Żeckiego na rok 2016.Do realizacji przyj´┐Żto nast´┐Żpuj´┐Żce przedsi´┐Żwzi´┐Żcia:

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 1

 Podniesienie estetyki miejscowo´┐Żci poprzez piel´┐Żgnacj´┐Ż skwerów i rabat w miejscowo´┐Żci Walce;

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 2

Zakup wiaty drewnianej na przysió´┐Żek Antoszka wraz z jej monta´┐Żem i zagospodarowaniem terenu.

 Przedsi´┐Żwzi´┐Żcie nr 3

 Promocja miejscowo´┐Żci poprzez organizowanie imprez i wycieczek oraz wydanie materia´┐Żów promocyjnych.

 

Strona zosta┼éa sfinansowana z Funduszu Urz─Ödu Marsza┼ékowskiego Wojewodztwa Opolskiego w ramach projektu "Nasze okno na ┼Ťwiat"
© 2009 by NaszeWalce.pl | Wykonanie: ARCUS & iD7