Nasz goik zielony

Dodane: 11.04.2019

Dzieci z szko�y podstawowej w Walcach kultywuj� star� �l�sk� tradycje, chodzenie z goikiem. Zawsze po pierwszym dniu wiosny z przystrojonym drzewkiem i �piewem na ustach odwiedzaj� waleckie domy. Nasza miejscowo�� jest du�a, wi�c trwa to nieraz dwa tygodnie. Dzieci wst�puj�c do domów �piewa�y okoliczno�ciow� pie�� rozpoczynaj�c� si� s�owami „ do tego domeczku wst�pujemy, szcz�cia zdrowia winszujemy..", a gospodynie obdarowywa�y je najcz�ciej s�odyczami i owocami. Kiedy� dostawa�y jajka, gdy� w ka�dym domu hodowa�o si� kury, dzisiaj takich gospodarstw jest coraz mniej. Na zako�czenie wizyty dzieci �piewa�y kolejne zwrotki pie�ni ludowej, dzi�kuj�c za dary i �ycz�c gospodarzom szcz�cia i zdrowia w ca�ym roku i obieca�y, �e „na bezrok zaj� przidymy".

dscn0093_01