STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI WALCE
  

Rozdział I

Postanowienia ogólne
 
§ 1

„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi  Walce”   działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz  z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Walce, w gminie Walce, w województwie opolskim.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

  2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.       

3. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać godło ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji 
 
§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

7) upowszechnianie wiedzy o UE oraz możliwości pozyskiwania funduszy,

8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w szczególności na rzecz mieszkańców wsi Walce.

§ 8

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz swoich członków oraz ogółu mieszkańców, w szczególności tych, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do ogółu społeczeństwa. W ramach zadań statutowych można prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną, a w szczególności:
1) prowadzić szkolenia, imprezy, obozy sportowe, turystyczne, rehabilitacyjne i kulturalne oraz inne działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) prowadzić szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
3) organizować pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych;
4) organizować wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji;
5) wspierać działania społeczne i zawodowe kobiet wiejskich;
6) organizować i prowadzić działania na rzecz rozwoju infrastruktury Walec;
7) wspierać rozwój gospodarczy wsi Walce;
8) popularyzować rolnictwo ekologiczne;
9) chronić przyrodę i krajobraz;
10) wspierać aktywne uczestnictwo mieszkańców wsi w Unii Europejskiej;
11) promować zdrowie i zdrowy styl życia;
12) działać na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
13) prowadzić działalność wydawniczą;                                                                               14) współpracować i współdziałać z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju wsi;
15) podejmować w ramach obowiązujących przepisów wszelkie przedsięwzięcia związane z rozwojem wsi.

 

2.Działalność Stowarzyszenia, o której mowa w § 7 oraz § 8 ust. 1 jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

4.Cały dochód przeznacza się na działalność, o której mowa w § 7 oraz § 8 ust. 1.

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11

1.                  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona na terenie Walec i okolicy, która ukończyła 16 lat. Zarząd stowarzyszenia muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.                  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3.                  Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających następuje uchwałą Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 pkt 2 i 3.

§ 15

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać dożywotnio honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 13 pkt 3.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania  z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3 lub 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia
  
§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ,przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

Walne Zebranie Członków
 
§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.

§ 22

1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w § 20 ust. 3.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd
 
§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 4 – 6 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

 § 24

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja  Rewizyjna

§ 25
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 27

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Kooptacja władzy

§ 28

W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia danemu organowi władzy przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


Rozdział V

Majątek i fundusze
  
§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.

§ 31

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka zarządu.

§ 32

Zabrania się:

1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, przepisy końcowe
 
§ 32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności,  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami).