Porządków ciąg dalszy

Dodane: 11.04.2019

Cztery kolejne popo�udniowe wtorki up�yn�y w Walcach pod znakiem prac spo�ecznych. Pierwsze trzy wtorki pracowa�y panie, które plewi�y, grabi�y, zamiata�y li�cie, s�owem robi�y generalne porz�dki w ró�nych cz�ciach Walec, aby nasza wie� znowu by�a pi�kna i uporz�dkowana. Wypi�knia�y trawniki, skwery, place oraz obej�cie wokó� fontanny na Kadubku.

dscn0075 

Niektóre mamy przysz�y ze swoimi pociechami, aby w m�odych zaszczepi� bakcyla spo�ecznika. W sumie w pracach porz�dkowych bra�o udzia� 35 pa�, a pracami kierowa� i paniom pomaga� so�tys Jan Kunert.

dscn0072 

W kolejny, czwarty wtorek z rz�du do prac stawili si� panowie, aby uporz�dkowa� jeden ze skwerów. Panowie nie pogardzili �opatami, grabiami i miot�ami. Do prac u�yto te� sprz�tu ci�kiego: �adowarki, ci�gnika, koparki i samochodu ci�arowego.

dscn0099_01 

Kamienie ze skalniaka przeniesiono w inne miejsca, m.in. obok fontanny na Kadubku. Z u�miechem na ustach i dobrym s�owem na pro�b� so�tysa stawi�o si� trzynastu panów.

dscn0100_01 

So�tys sk�ada wszystkim , którzy pracowali na rzecz naszej miejscowo�ci serdeczne podzi�kowania.