Rada Sołecka - Skład Rady

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Walce na lata 2019-2023
          

  • Osieka Magdalena
  • Kubis Gabriela
  • Sado Piotr
  • Wieczorek Teresa
  • Grzesik Sylwia
  • Białas Rudolf
  •  Lucke Maria
  • Bar Patrycja
  • Machoń Artur

Sołtys - Kunert Jan

                                                       Zebranie wiejskie

8 września 2023 odbyło się zebranie wiejskie poświęcone przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2024. W zebraniu wzięło udział 29 mieszkańców naszej miejscowości. Na początku sołtys zdał sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego na rok 2023. Sołtys Jan Kunert przedstawił konieczność zmian w funduszu sołeckim na 2023 rok. Niewykorzystane środki z przedsięwzięcia na remont kapliczki w kwocie 506 zł postanowiono przeznaczyć na realizację zadań zawartych w przedsięwzięciu nr 3 czyli zakupu sprzętu dla strażaków z OSP Walce. W przyszłym roku należy rozpocząć renowację skweru przy cmentarzu. W tym celu należy opracować dokumentację techniczną, która zostanie wykonana jeszcze w tym roku. Jej koszt to 1800 zł. Sołtys zaproponował, aby do zadań funduszu soleckiego na 2023 rok wprowadzić nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji na renowację skweru przy cmentarzu”. Po przyjęciu zmian w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2023 rok przystąpiono do dyskusji na temat funduszu sołeckiego na 2024 rok. Postanowiono przeznaczyć go na niżej wymienione zadania:

Przedsięwzięcie nr 1

Bieżące utrzymanie terenów użyteczności publicznej i porządku w wiosce.

Przedsięwzięcie nr 2

Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu

Przedsięwzięcie nr 3

Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu

Przedsięwzięcie nr 4

 Krzewienie kultury fizycznej

Przedsięwzięcie nr 5

Promocja sołectwa

Zadania te będą realizowane w 2024 roku.

 

Działalność sołtysa i rady sołeckiej w 2023 roku

Pierwsze półrocze 2023 roku upłynęło na przygotowaniach do realizacji przedsięwzięć związanych z funduszem sołeckim na 2023 oraz licznymi pracami społecznymi.W miesiącach marzec- maj mieszkańcy kilkakrotnie spotykali się, aby porządkować skwery i rabaty wiejskie. Dwukrotnie nasadzane były kwiaty: bratki na wiosnę oraz kwiaty letnie w czerwcu.Zamówione zostały okna do kapliczki na ulicy Podgórnej oraz podpisana jest umowa na wyczyszczenie cegły. Prace mają być ukończone do końca sierpnia. Trwają prace nad zorganizowaniem skwerku "Ocalić od zapomnienia". Usunięte zostały krzewy i urządzenia. Przygotowano teren, zasiana została trawa. Panowie wykonali też fundamenty pod nową wiatę, która powinna być postawiona w miesiącu czerwcu. Sołtys podpisał umowę z Marszałkiem województwa opolskiego na kwotę 6000 zł. pieniądze te będą przeznaczone na remont kapliczki na ulicy Podgórnej. W czerwcu sołtys uczestniczył też w XVIII Pielgrzymce Sołtysów i Rad Sołeckich na Górze Świętej Anny.

Z funduszu sołeckiego zakupione zostały farby do pomalowania sprzętów z "Chłopskiego rynku". Zakupiony też został kosz na śmieci do altanki na Antoszce.

 

Zebranie wiejskie z 16 września 2022

Zebranie poświęcone było przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2023 oraz zmianie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2022. Nastąpiła zmiana przeznaczenia środków. Zaplanowano zakupić sprzęt dla naszej OSP w kwocie 4000zł. Nasi strażacy otrzymali w tym roku dofinansowanie z innych źródeł, stąd środki te przeznaczono na wykonanie chodnika obok remizy strażackiej.W wyniku głosowania zostały przyjęte zadania na 2023 rok. Przedstawiają się one następująco:

 Przedsięwzięcie nr 1

 Promocja i estetyka sołectwa; 13 296,20 zł

 Przedsięwzięcie nr 2

 Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez utwardzenie pobocza  na łączniku ulicy Studziennej z ulicą Zamkową; 23 000 zł

Przedsięwzięcie nr 3

Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu; 4000 zł

 Przedsięwzięcie nr 4

 Krzewienie kultury fizycznej; 4000zł

Przedsięwzięcie nr 5

Ocalić od zapomnienia. Rozbudowa i renowacja skweru „Chłopski Rynek”6000 zł

W zebraniu brało udział 28 mieszkańców naszej wsi.

                                               Zebranie wiejskie

18 marca 2021 roku odbyło się zebranie wiejskie, którego tematem było sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2021rok. Obecnych było 34 mieszkańców Walec.

Realizowano 3 przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nr 1      Promocja i estetyka sołectwa- 10000zł     Przedsięwzięcie nr 2      Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura        drogowa -24353,20zł

Przedsięwzięcie nr 3      Krzewienie kultury fizycznej- 5000 zł

  W ramach przedsięwzięcia 1 zakupiono kolejne ozdoby bożonarodzeniowe, opłacono montaż tych ozdób, zakupiono manekiny do szopki, wydano kalendarz na 2022 rok, zakupiono kamyczki ozdobne, kwiaty, krzewy, drobne narzędzia ogrodnicze.

   W ramach przedsięwzięcia nr 2 wykonano chodnik wzdłuż cmentarza od strony ulicy Lipowej. Budowa chodnika była współfinansowana przez Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5000 zł oraz Wójta Gminy Walce w kwocie 1000zł.

    W ramach przedsięwzięcia nr 3 sfinansowano dowóz zawodników LZS Walce na zawody.

    Na zebraniu mieszkańcy poruszali też problemy, które należy rozwiązać lub zgłosić odpowiednim służbom. Problemem w naszej wsi jest zaorywanie poboczy przez rolników. Sołtys został zobowiązany do zgłoszenia tego problemu odpowiedniej komórce w urzędzie gminy. Kolejnym problemem jest zaśmiecanie poboczy i pól przy drogach. Należy rozważyć zakup koszy na odchody po psach, zobowiązać właścicieli do sprzątania po swoich psach. Poruszono też problem drogi na Krzewiaki i Groblę. Obecna na zebraniu, sekretarz UG Walce, pani Ilona Wyciślok, przekazała, że droga ta jest przewidziana do realizacji w bieżącym roku. Kolejna uwaga dotyczyła obniżenia progu na ulicy Łąkowej. Jest on za wysoki i utrudnia rolnikom poruszanie się po drodze ze sprzętem rolniczym. Wniosek ten należy zgłosić do powiatu, gdyż jest to droga powiatowa. Omawiany był też problem zmniejszenia godzin na naukę języka niemieckiego jako ojczystego. Gmina i szkoła podejmuje różne działania by przywrócić poprzedni stan rzeczy. Padła propozycja, aby 1 maja, podczas festynu na Kadubku zorganizować wiec w tej sprawie. Zarząd DFK Walce zaprosił wszystkich mężczyzn na „Józefka”.

  Na zakończenie głos zabrała pani sekretarz, która w imieniu wójta Marka Śmiecha, podziękowała mieszkańcom za wszelką pomoc, jaką udzielili do tej pory dla uchodźców z Ukrainy.

                                                                Zebranie wiejskie

W piątek, 24 września, odbyło się zebranie wiejskie poświęcone przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2022. Zebranie prowadził sołtys, Jan Kunert, który powitał zebranych i przedstawił porządek zebrania. Na początku omówiona została realizacja funduszu sołeckiego na 2021 rok. Większość zadań została zrealizowana, zostało jeszcze do wykorzystania około pięć tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na wydanie kalendarza, zakup jesiennych kwiatów i montaż oświetlenia bożonarodzeniowego. Potem sołtys przedstawił propozycje zadań do realizacji na rok 2022. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Każde z planowanych przedsięwzięć głosowane było oddzielnie.

Następnie sołtys poddał głosowaniu treść uchwały zebrania wiejskiego o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyło 33 mieszkańców naszej miejscowości.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Walce

 Przedsięwzięcie nr 1

 Promocja i estetyka sołectwa;

 Przedsięwzięcie nr 2

 Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez utwardzenie pobocza    na ulicy Studziennej.

 Przedsięwzięcie nr 3

Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu.

 Przedsięwzięcie nr 4

 Krzewienie kultury fizycznej.

Przedsięwzięcie nr 5

Remont świetlicy wiejskiej.

 
 

 

Pielgrzymka sołtysów i rad sołeckich

W niedzielę, 13 czerwca odbyła się na Górze św. Anny XVII Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich. Msza św. została odprawiona w grocie. Brali w niej udział sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich z województwa śląskiego i opolskiego. Po mszy św. i wspólnych zdjęciach odbyło się spotkanie w namiocie przy Domu Pielgrzyma. była to okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń. Organizatorzy- pan Józef Wilczek, sołtys Żyrowej i Krystian Kiełbasa, były sołtys Proboszczowic, zapraszali na kolejną pielgrzymkę.

                                                    Działalność Rady Sołeckiej

 Ze względu na pandemię koronawirusa oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach zebrania rady sołeckie były ograniczone. Rada sołecka spotkała się w okresie IX 2020- V 2021tylko raz, celem zaopiniowania zmian w funduszu sołeckim na 2021 rok. Nie znaczy to jednak, że nie działa. Tradycyjnie przed okresem bożonarodzeniowym członkowie rady wraz z rodzinami i gronem społeczników przygotowała dekoracje na te święta. Podobnie było przed świętami wielkanocnymi.  Wiosną panie sadziły sezonowe kwiaty, kilka razy spotykali si mieszkańcy naszej miejscowości, aby uporządkować nasze skwery i rabaty. Zakupione zostały nowe kamyczki na skwer "Odnowa wsi". Zakupiono też krzewy, gdyż mroźna tegoroczna zima sprawiła,że niektóre rośliny wymarzły.

Zostały też odnowione tablice na witaczach oraz tablica na skwerze "Trójkąt". Odmalowane zostały ławki na Kadubku oraz parkingu przy szkolnym przystanku.Odnowiono altanę na Antoszce.Został zakupiony nowy kwietnik, który został ustawiony obok witacza na ulicy Opolskiej. Obecnie trwają przygotowania do dożynek. Nasza wieś będzie w tym roku organizować dożynki parafialne.

Zebranie wiejskie IX 2020

Zebranie wiejskie odbyło się 18 września 2020 roku. Poświęcone było omówieniu i zmianie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2021 rok. Przy bardzo niskiej frekwencji ( w zebraniu uczestniczyło jedynie 26 mieszkańców) uchwalono przeznaczenie funduszu na kolejny rok.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

przewidzianych do realizacji w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Walce

 Przedsięwzięcie nr 1                                                     

  Promocja i estetyka sołectwa; 10000 zł

Przedsięwzięcie nr 2

Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura drogowa; 24353,20 zł

 Przedsięwzięcie nr 3

 Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez dofinansowanie remontu remizy strażackiej; 5000 zł

Sołtys poinformował zebranych o możliwości ubiegania się o środki na poprawę warunków życia mieszkańców w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Zaproponował, aby te pieniądze w kwocie 5000zł przeznaczyć na II etap budowy chodnika wzdłuż cmentarza, co poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Zebrani zaaprobowali ten pomysł. Następnie sołtys przedstawił projekt uchwały nr III/2020 w sprawie zatwierdzenia zadania „Budowa chodnika na ulicy Lipowej ( wzdłuż cmentarza)” w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej - Opolskie 2020-2022. Projekt uchwały został poddany głosowaniu i jednogłośnie przyjęty do realizacji.W dalszej części zebrania mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby. Zgłoszono potrzebę odnowienia pasów na przejściach dla pieszych w całej miejscowości. Należy też starać się o dodatkowe pasy w okolicach budynku wielofunkcyjnego na ulicy Opolskiej ( p. Wilczek). Zgłoszono też potrzebę przedłużenia oświetlenia nocnego w okresie zimowym do godziny 700. Kolejny wniosek dotyczył ustawienia dodatkowego lustra na ulicy Słonecznej. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę zobowiązania właścicieli niezamieszkałych posesji do ich uporządkowania. Zgłoszono też potrzebę sprzątania przystanków autobusowych. Sołtys zobowiązał się przekazać wnioski mieszkańców osobom kompetentnym w Urzędzie Gminy Walce.

Nasza reprezentacja w II Turniejów Sołectw podczas Dożynek Gminnych

Przed dożynkami gminnymi, które w tym roku miały bardzo skromny przebieg, odbył się II Turniej Sołectw. W jego ramach odbyły się dwie konkurencje: turniej gigantycznych piłek tzw. Bumber ball oraz konkurs sprawnościowy w ramach którego były następujące kategorie: rzut snopkiem,wbijanie ćwieka, rzut ziemniakami do celu i oddzielanie grochu od fasoli. Nasze sołectwo reprezentował sołtys Jan Kunert oraz Izabela i Mariusz Waloszek, Julia Sado, Błażej Szulc, Tomasz Chrząszcz oraz Franek Nowak. mimo zaciętej walki nasza drużyna zajęła IV miejsce. Nie chodziło jednak o miejsce, ale o dobrą zabawę.

 

Renowacja skwerku przy ulicy Konopnickiej

W piątek, 15 maja, pracowali w czynie społecznym nasi panowie. Ze względu na suszę został zlikwidowany jeden ze skalniaków na ulicy Opolskiej, na "trójkącie". Ponieważ jest to teren bardzo nasłoneczniony, w ostatnich latach posadzone tam rośliny usychały. Postanowiono więc skalniak zlikwidować, a rośliny przesadzić i wykonać skalniak kamienny. Tym zajęli się w piątek panowie: Krystian Machoń, Tomasz Nowak, Jerzy Osieka,Gerard Pander oraz sołtys Jan Kunert.

Wiosenne porządki 2020

Jak co roku wiosną nasze panie i panowie porządkują po zimie naszą miejscowość. Odbywa się to przeważnie w marcu. W tym roku ze wzgledu pandemię i ograniczenie z tym związane było to niemożliwe. Dopiero po złagodzeniu obostrzeń sołtys zorganizował akcję sprzątania naszych zaniedbanych Walec. Najpierw po dwie osoby kilka razy w różnych miejscach spotykały się i porządkowały m.in. plac z walcami, skwer z wagonikiem, skwer z barometrem, skalniak przy cmentarzu. W ostatnich dwóch tygodniach spotkała się część pań z rady sołeckiej wspomagana kobietami z ulicy Urbana i porządkowały teren wokół Kadubka i "trójkąta". W tym tygodniu druga grupa członkiń rady sołeckiej i panie z ulicy Podgórnej porządkowały teren wokół starego cmentarza, przystanku, parking, wjazd na ulicę Słoneczną i skwer przy budynku wielofunkcyjnym.