Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok

   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2019 zmieniło siedzibę oraz władze . Na walnym zebraniu w dniu 05.04.2019 wybrano nowy Zarząd. Zgłoszono do Krajowego Rejestru Sądowego i Starosty Powiatu Krapkowickiego zmiany. Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach    starało się pozyskać fundusze na swoją działalność statutową. Wspólnie z gminnym Ośrodkiem Kultury w Walcach projekt ”Muzyka orkiestrowa łączy pokolenia od 20 lat w sercu Opolszczyzny”. Na realizację tego zadania publicznego otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysokości 7000zł. Z tej kwoty zakupiono saksofon i nuty, przeprowadzono też wykład i warsztaty. Drugi projekt realizowany w 2019 roku, na który pozyskano dofinansowanie w wysokości 1000 zł również  ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach realizowany był we współpracy z Zarządem Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. W ramach projektu „Waleccy seniorzy aktywnie i bezpiecznie spędzają wakacje’  zorganizowano wycieczkę dla 50-cioosobowej grupy emerytów wycieczkę do Brzegu oraz piknik na Antoszce. Po raz pierwszy pozyskano też pieniądze na realizację projektu z Gminy Walce. Był to projekt „ Aktywne i bezpieczne wakacje waleckich seniorów”. Tu również dofinansowano wycieczkę do Brzegu i piknik na Antoszce, na którym Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta informował seniorów o zagrożeniach podczas zakupów.  Pozyskano też sponsorów do realizacji tych zadań publicznych. Kolejnym przedsięwzięciem na które pozyskano środki zewnętrzne był projekt „Waleckie dzieci korzystają z opolskich instytucji kultury”. W ramach projektu współfinansowanego z Fundacją PZU 20 osobowa grupa waleckich dzieci uczestniczyła w wyjazdach do filharmonii oraz teatru. Projekt był kontynuowany w roku 2020. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce współpracowało z Radą Sołecką w Walcach wspierając ich działania w trosce o upiększanie miejscowości, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Członkowie Stowarzyszenia współpracowali z kołem DFK Walce współorganizując różne imprezy i przedsięwzięcia. Kontynuowana była współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości.

Na bieżąco redagowana była  przez Zarząd stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi siłami opracowany został  kalendarz na rok 2020, zawierający zdjęcia  Walec i ich mieszkańców, który został wydany nakładem funduszu sołeckiego.

Zarząd Stowarzyszenia złożył sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące działań z zakresu „Odnowy Wsi Opolskiej” za 2019 rok oraz dokonał rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Krapkowicach poprzez założenie zeznania podatkowego CIT- 8.

   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzystało z lokalu bezpłatnie użyczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, ani działalności gospodarczej.

Wszyscy członkowie Zarządu oraz stowarzyszenia pracowali nieodpłatnie.

Projekt "Waleckie dzieci zwiedzają opolskie instytucje kultury"

Fundacja PZU wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce

Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej.

W ramach projektu "Waleckie dzieci korzystają z opolskich instytucji kultury" w dniu 10 lutego odbył się bezpłatny Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej.

Dzieci w ramach projektu uczestniczyły w lekcji muzealnej w trakcie której malowały na szkle.

Po wykonaniu prac udały się na spacer po parku oraz na obiad. 

Pogoda sprzyjała spacerowiczom.

Wycieczkę sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Walce.

Wyjazd do teatru lalki i aktora

W ramach projektu "Waleckie dzieci korzystają z opolskich instytucji kultury" w dniu 26 stycznia odbył się bezpłatny wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.
Dzieci w ramach projektu zobaczyły spektakl "Akademia Pana Kleksa".
Po spektaklu był czas na zwiedzanie teatru i okolicznościowej wystawy.

Po wrażeniach artystycznych czyli uczty dla ducha był też czas na ucztę dla ciała, czyli smaczny obiad.

Wycieczkę sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Walce.

Wyjazd do Filharmonii Opolskiej

W ramach projektu nasze dzieci miały możliwość wyjazdu na koncert do Filharmonii Opolskiej.

Wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego do Opola
W grudniu dzieci pojechały do teatru. Miały możliwość zwiedzić teatr od kulis i obejrzeć spektakl.

Na widowni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach teatralnych.

Prawdziwa scena zrobiła wrażenie na uczestnikach wyjazdu.

Przed wejściem do teatru.

Zmęczeni wrażeniami i emocjami ze smakiem zjedli kolację.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2018 roku  stara o si pozyska fundusze na swoj dzia alno statutow . Wspólnie z gminnym O rodkiem Kultury w Walcach projekt "IV Powiatowe Warsztaty Orkiestrowe". Na realizacj tego zadania publicznego otrzymali my dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysoko ci 5000z . Z tej kwoty zakupiono saksofon, nuty dla orkiestry i op acono wyg oszenie wyk adu. Drugi projekt realizowany w 2018 roku  na który pozyskano dofinansowanie w wysoko ci 3000z równie  ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach realizowany by we wspó pracy z zarz dem Ko a Zwi zku Emerytów Rencistów i Inwalidów. W ramach projektu „Aktywne i po yteczne wakacje seniora" zorganizowano wycieczk dla 50-cioosobowej grupy emerytów wycieczk do Pszczyny i Gocza kowic oraz piknik na Antoszce. Zakupiono te aparat fotograficzny. Pozyskano te sponsorów do realizacji tych zada publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce wspó pracowa o z Rad So eck w Walcach poprzez wspó organizacj do ynek gminnych , upi kszaniu miejscowo ci, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Cz onkowie Stowarzyszenia wspó pracowali z ko em DFK Walce wspó organizuj c ró ne imprezy i przedsi wzi cia. Kontynuowana by a wspó praca z organizacjami dzia aj cymi w naszej miejscowo ci.Na bie co redagowana by a  przez Zarz d stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi si ami opracowany zosta   kalendarz na rok 2019, zawieraj cy zdj cia  Walec i ich mieszka ców, który zosta wydany nak adem funduszu so eckiego.Zarz d Stowarzyszenia z o y sprawozdanie do Urz du Marsza kowskiego dotycz ce dzia a z zakresu „Odnowy Wsi Opolskiej" za 2018 rok oraz dokona rozliczenia z Urz dem Skarbowym w Krapkowicach poprzez za o enie zeznania podatkowego CIT- 8.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzysta o z lokalu bezp atnie u yczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadzi o dzia alno ci odp atnej, ani dzia alno ci gospodarczej.

Wszyscy cz onkowie Zarz du oraz stowarzyszenia pracowali nieodp atnie.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2017 roku  stara o si pozyska fundusze na swoj dzia alno statutow . Wspólnie z gminnym O rodkiem Kultury w Walcach projekt "II Powiatowe warsztaty orkiestrowe". Na realizacj tego zadania publicznego otrzymali my dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysoko ci 4000z . Z tej kwoty zakupiono nuty dla orkiestry i przeprowadzono warsztaty. Drugi projekt realizowany w 2017 roku to „Walecki wy cig kolarski", na który pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Pozyskano te sponsorów do realizacji tych zada publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce wspó pracowa o z Rad So eck w Walcach poprzez wspó organizacj do ynek gminnych , upi kszaniu miejscowo ci, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Zorganizowano festyn rodowiskowy, wycieczki do Cz stochowy  i Mosznej, imprezy „Józefek", „Dzie Matki". Cz onkowie Stowarzyszenia wspó pracowali z ko em DFK Walce wspó organizuj c ró ne imprezy i przedsi wzi cia. Kontynuowana by a wspó praca z organizacjami dzia aj cymi w naszej miejscowo ci.

Na bie co redagowana by a  przez Zarz d stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi si ami opracowany zosta   kalendarz na rok 2018, zawieraj cy zdj cia  Walec i ich mieszka ców, który zosta a wydana nak adem funduszu so eckiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzysta o z lokalu bezp atnie u yczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadzi o dzia alno ci odp atnej, ani dzia alno ci gospodarczej.

Wszyscy cz onkowie Zarz du oraz stowarzyszenia pracowali nieodp atnie.

Stowarzyszenie dokona o rozliczenia z Urz dem Skarbowym w Krapkowicach poprzez za o enie zeznania podatkowego CIT- 8.