Rada Sołecka - Skład Rady

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Walce na lata 2019-2023
          

  • Osieka Magdalena
  • Kubis Gabriela
  • Sado Piotr
  • Wieczorek Teresa
  • Grzesik Sylwia
  • Białas Rudolf
  •  Lucke Maria
  • Bar Patrycja
  • Machoń Artur

Sołtys - Kunert Jan

                                                                Zebranie wiejskie

W piątek, 24 września, odbyło się zebranie wiejskie poświęcone przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2022. Zebranie prowadził sołtys, Jan Kunert, który powitał zebranych i przedstawił porządek zebrania. Na początku omówiona została realizacja funduszu sołeckiego na 2021 rok. Większość zadań została zrealizowana, zostało jeszcze do wykorzystania około pięć tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na wydanie kalendarza, zakup jesiennych kwiatów i montaż oświetlenia bożonarodzeniowego. Potem sołtys przedstawił propozycje zadań do realizacji na rok 2022. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Każde z planowanych przedsięwzięć głosowane było oddzielnie.

Następnie sołtys poddał głosowaniu treść uchwały zebrania wiejskiego o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyło 33 mieszkańców naszej miejscowości.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Walce

 Przedsięwzięcie nr 1

 Promocja i estetyka sołectwa;

 Przedsięwzięcie nr 2

 Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez utwardzenie pobocza    na ulicy Studziennej.

 Przedsięwzięcie nr 3

Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu.

 Przedsięwzięcie nr 4

 Krzewienie kultury fizycznej.

Przedsięwzięcie nr 5

Remont świetlicy wiejskiej.

 


 

 

Pielgrzymka sołtysów i rad sołeckich

W niedzielę, 13 czerwca odbyła się na Górze św. Anny XVII Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich. Msza św. została odprawiona w grocie. Brali w niej udział sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich z województwa śląskiego i opolskiego. Po mszy św. i wspólnych zdjęciach odbyło się spotkanie w namiocie przy Domu Pielgrzyma. była to okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń. Organizatorzy- pan Józef Wilczek, sołtys Żyrowej i Krystian Kiełbasa, były sołtys Proboszczowic, zapraszali na kolejną pielgrzymkę.

                                                    Działalność Rady Sołeckiej

 Ze względu na pandemię koronawirusa oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach zebrania rady sołeckie były ograniczone. Rada sołecka spotkała się w okresie IX 2020- V 2021tylko raz, celem zaopiniowania zmian w funduszu sołeckim na 2021 rok. Nie znaczy to jednak, że nie działa. Tradycyjnie przed okresem bożonarodzeniowym członkowie rady wraz z rodzinami i gronem społeczników przygotowała dekoracje na te święta. Podobnie było przed świętami wielkanocnymi.  Wiosną panie sadziły sezonowe kwiaty, kilka razy spotykali si mieszkańcy naszej miejscowości, aby uporządkować nasze skwery i rabaty. Zakupione zostały nowe kamyczki na skwer "Odnowa wsi". Zakupiono też krzewy, gdyż mroźna tegoroczna zima sprawiła,że niektóre rośliny wymarzły.

Zostały też odnowione tablice na witaczach oraz tablica na skwerze "Trójkąt". Odmalowane zostały ławki na Kadubku oraz parkingu przy szkolnym przystanku.Odnowiono altanę na Antoszce.Został zakupiony nowy kwietnik, który został ustawiony obok witacza na ulicy Opolskiej. Obecnie trwają przygotowania do dożynek. Nasza wieś będzie w tym roku organizować dożynki parafialne.

Zebranie wiejskie IX 2020

Zebranie wiejskie odbyło się 18 września 2020 roku. Poświęcone było omówieniu i zmianie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2021 rok. Przy bardzo niskiej frekwencji ( w zebraniu uczestniczyło jedynie 26 mieszkańców) uchwalono przeznaczenie funduszu na kolejny rok.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

przewidzianych do realizacji w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Walce

 Przedsięwzięcie nr 1                                                     

  Promocja i estetyka sołectwa; 10000 zł

Przedsięwzięcie nr 2

Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura drogowa; 24353,20 zł

 Przedsięwzięcie nr 3

 Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez dofinansowanie remontu remizy strażackiej; 5000 zł

Sołtys poinformował zebranych o możliwości ubiegania się o środki na poprawę warunków życia mieszkańców w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Zaproponował, aby te pieniądze w kwocie 5000zł przeznaczyć na II etap budowy chodnika wzdłuż cmentarza, co poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Zebrani zaaprobowali ten pomysł. Następnie sołtys przedstawił projekt uchwały nr III/2020 w sprawie zatwierdzenia zadania „Budowa chodnika na ulicy Lipowej ( wzdłuż cmentarza)” w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej - Opolskie 2020-2022. Projekt uchwały został poddany głosowaniu i jednogłośnie przyjęty do realizacji.W dalszej części zebrania mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby. Zgłoszono potrzebę odnowienia pasów na przejściach dla pieszych w całej miejscowości. Należy też starać się o dodatkowe pasy w okolicach budynku wielofunkcyjnego na ulicy Opolskiej ( p. Wilczek). Zgłoszono też potrzebę przedłużenia oświetlenia nocnego w okresie zimowym do godziny 700. Kolejny wniosek dotyczył ustawienia dodatkowego lustra na ulicy Słonecznej. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę zobowiązania właścicieli niezamieszkałych posesji do ich uporządkowania. Zgłoszono też potrzebę sprzątania przystanków autobusowych. Sołtys zobowiązał się przekazać wnioski mieszkańców osobom kompetentnym w Urzędzie Gminy Walce.

Nasza reprezentacja w II Turniejów Sołectw podczas Dożynek Gminnych

Przed dożynkami gminnymi, które w tym roku miały bardzo skromny przebieg, odbył się II Turniej Sołectw. W jego ramach odbyły się dwie konkurencje: turniej gigantycznych piłek tzw. Bumber ball oraz konkurs sprawnościowy w ramach którego były następujące kategorie: rzut snopkiem,wbijanie ćwieka, rzut ziemniakami do celu i oddzielanie grochu od fasoli. Nasze sołectwo reprezentował sołtys Jan Kunert oraz Izabela i Mariusz Waloszek, Julia Sado, Błażej Szulc, Tomasz Chrząszcz oraz Franek Nowak. mimo zaciętej walki nasza drużyna zajęła IV miejsce. Nie chodziło jednak o miejsce, ale o dobrą zabawę.

 

Renowacja skwerku przy ulicy Konopnickiej

W piątek, 15 maja, pracowali w czynie społecznym nasi panowie. Ze względu na suszę został zlikwidowany jeden ze skalniaków na ulicy Opolskiej, na "trójkącie". Ponieważ jest to teren bardzo nasłoneczniony, w ostatnich latach posadzone tam rośliny usychały. Postanowiono więc skalniak zlikwidować, a rośliny przesadzić i wykonać skalniak kamienny. Tym zajęli się w piątek panowie: Krystian Machoń, Tomasz Nowak, Jerzy Osieka,Gerard Pander oraz sołtys Jan Kunert.

Wiosenne porządki 2020

Jak co roku wiosną nasze panie i panowie porządkują po zimie naszą miejscowość. Odbywa się to przeważnie w marcu. W tym roku ze wzgledu pandemię i ograniczenie z tym związane było to niemożliwe. Dopiero po złagodzeniu obostrzeń sołtys zorganizował akcję sprzątania naszych zaniedbanych Walec. Najpierw po dwie osoby kilka razy w różnych miejscach spotykały się i porządkowały m.in. plac z walcami, skwer z wagonikiem, skwer z barometrem, skalniak przy cmentarzu. W ostatnich dwóch tygodniach spotkała się część pań z rady sołeckiej wspomagana kobietami z ulicy Urbana i porządkowały teren wokół Kadubka i "trójkąta". W tym tygodniu druga grupa członkiń rady sołeckiej i panie z ulicy Podgórnej porządkowały teren wokół starego cmentarza, przystanku, parking, wjazd na ulicę Słoneczną i skwer przy budynku wielofunkcyjnym.

 

Rada Sołecka- działalność 2019

 

Wiosenne porządki

We wtorek, 19 marca, waleckie panie zebrały się w centrum wsi, aby dokonać wiosennych porządków. Roboty było co niemiara, gdyż po zimie i ostatnich wichurach nasze skwery były bardzo zanieczyszczone. Do pracy zgłosiło się 15 pań wyposażonych w miotły, grabie i kopaczki.

 dscn0063