Projekt "Waleckie dzieci zwiedzają opolskie instytucje kultury"

Fundacja PZU wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce

Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej.

W ramach projektu "Waleckie dzieci korzystają z opolskich instytucji kultury" w dniu 10 lutego odbył się bezpłatny Wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej.

Dzieci w ramach projektu uczestniczyły w lekcji muzealnej w trakcie której malowały na szkle.

Po wykonaniu prac udały się na spacer po parku oraz na obiad. 

Pogoda sprzyjała spacerowiczom.

Wycieczkę sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Walce.

Wyjazd do teatru lalki i aktora

W ramach projektu "Waleckie dzieci korzystają z opolskich instytucji kultury" w dniu 26 stycznia odbył się bezpłatny wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.
Dzieci w ramach projektu zobaczyły spektakl "Akademia Pana Kleksa".
Po spektaklu był czas na zwiedzanie teatru i okolicznościowej wystawy.

Po wrażeniach artystycznych czyli uczty dla ducha był też czas na ucztę dla ciała, czyli smaczny obiad.

Wycieczkę sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Walce.

Wyjazd do Filharmonii Opolskiej

W ramach projektu nasze dzieci miały możliwość wyjazdu na koncert do Filharmonii Opolskiej.

Wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego do Opola
W grudniu dzieci pojechały do teatru. Miały możliwość zwiedzić teatr od kulis i obejrzeć spektakl.

Na widowni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach teatralnych.

Prawdziwa scena zrobiła wrażenie na uczestnikach wyjazdu.

Przed wejściem do teatru.

Zmęczeni wrażeniami i emocjami ze smakiem zjedli kolację.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2018 roku  stara o si pozyska fundusze na swoj dzia alno statutow . Wspólnie z gminnym O rodkiem Kultury w Walcach projekt "IV Powiatowe Warsztaty Orkiestrowe". Na realizacj tego zadania publicznego otrzymali my dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysoko ci 5000z . Z tej kwoty zakupiono saksofon, nuty dla orkiestry i op acono wyg oszenie wyk adu. Drugi projekt realizowany w 2018 roku  na który pozyskano dofinansowanie w wysoko ci 3000z równie  ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach realizowany by we wspó pracy z zarz dem Ko a Zwi zku Emerytów Rencistów i Inwalidów. W ramach projektu „Aktywne i po yteczne wakacje seniora" zorganizowano wycieczk dla 50-cioosobowej grupy emerytów wycieczk do Pszczyny i Gocza kowic oraz piknik na Antoszce. Zakupiono te aparat fotograficzny. Pozyskano te sponsorów do realizacji tych zada publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce wspó pracowa o z Rad So eck w Walcach poprzez wspó organizacj do ynek gminnych , upi kszaniu miejscowo ci, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Cz onkowie Stowarzyszenia wspó pracowali z ko em DFK Walce wspó organizuj c ró ne imprezy i przedsi wzi cia. Kontynuowana by a wspó praca z organizacjami dzia aj cymi w naszej miejscowo ci.Na bie co redagowana by a  przez Zarz d stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi si ami opracowany zosta   kalendarz na rok 2019, zawieraj cy zdj cia  Walec i ich mieszka ców, który zosta wydany nak adem funduszu so eckiego.Zarz d Stowarzyszenia z o y sprawozdanie do Urz du Marsza kowskiego dotycz ce dzia a z zakresu „Odnowy Wsi Opolskiej" za 2018 rok oraz dokona rozliczenia z Urz dem Skarbowym w Krapkowicach poprzez za o enie zeznania podatkowego CIT- 8.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzysta o z lokalu bezp atnie u yczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadzi o dzia alno ci odp atnej, ani dzia alno ci gospodarczej.

Wszyscy cz onkowie Zarz du oraz stowarzyszenia pracowali nieodp atnie.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2017 roku  stara o si pozyska fundusze na swoj dzia alno statutow . Wspólnie z gminnym O rodkiem Kultury w Walcach projekt "II Powiatowe warsztaty orkiestrowe". Na realizacj tego zadania publicznego otrzymali my dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysoko ci 4000z . Z tej kwoty zakupiono nuty dla orkiestry i przeprowadzono warsztaty. Drugi projekt realizowany w 2017 roku to „Walecki wy cig kolarski", na który pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Pozyskano te sponsorów do realizacji tych zada publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce wspó pracowa o z Rad So eck w Walcach poprzez wspó organizacj do ynek gminnych , upi kszaniu miejscowo ci, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Zorganizowano festyn rodowiskowy, wycieczki do Cz stochowy  i Mosznej, imprezy „Józefek", „Dzie Matki". Cz onkowie Stowarzyszenia wspó pracowali z ko em DFK Walce wspó organizuj c ró ne imprezy i przedsi wzi cia. Kontynuowana by a wspó praca z organizacjami dzia aj cymi w naszej miejscowo ci.

Na bie co redagowana by a  przez Zarz d stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi si ami opracowany zosta   kalendarz na rok 2018, zawieraj cy zdj cia  Walec i ich mieszka ców, który zosta a wydana nak adem funduszu so eckiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzysta o z lokalu bezp atnie u yczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadzi o dzia alno ci odp atnej, ani dzia alno ci gospodarczej.

Wszyscy cz onkowie Zarz du oraz stowarzyszenia pracowali nieodp atnie.

Stowarzyszenie dokona o rozliczenia z Urz dem Skarbowym w Krapkowicach poprzez za o enie zeznania podatkowego CIT- 8.